Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Händelser av väsentlig betydelse

I detta avsnitt har vi samlat några av de händelser som har haft lite extra stor betydelse under 2020.

Pandemin

En hel värld har påverkats av den pågående pandemin och 2020 har varit ett väldigt annorlunda år både för enskilda människor, samhället och den globala ekonomin. Personalens sjukfrånvaro har ökat och många verksamheter har fått minimera sina normala sociala kontakter och aktiviteter för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och minska smittspridningen.

Kommunstyrelsen och kommunledningsförvaltningen fick ta många beslut och samordna många insatser. Bland annat aktiverades en särskild krisledningsnämnd.

Covid-19-pandemin drabbade även det lokala näringslivet så kommunen har stöttat genom att bland annat ge presentkort hos lokala näringsidkare som sommar- och julgåvor till medarbetarna. Kumlas föreningar har också fått ett extra ekonomiskt stöd genom att kommunen höjt deras föreningsstöd med 50 procent.

För samhällsbyggnadsförvaltningen har personalsituationen varit ansträngd inom lokalvård och måltidsverksamhet. På grund av restriktioner i samband med pandemin blev antalet fysiska tillsynsbesök enligt livsmedelslagen lägre än planerat vilket ledde till lägre taxeintäkter för miljöenheten.

För Djupadalsbadet har pandemin inneburit nya rutiner för att minimera smittspridningen, bland annat begränsade öppettider och kontroll av hur många besökare som vistas på anläggningen.

Inom för- och grundskolan höll vårdnadshavarna sina barn hemma i början av pandemin, vilket innebar en hög frånvaro samtidigt som personalen ändå var på plats. Förskolan kunde ekonomiskt parera förändringen och redovisade ett överskott på 12 mkr mot budget där dessutom nettokostnaderna sjönk med 2 mkr jämfört med 2019. Grundskolan hade inte samma förutsättningar att anpassa sina kostnader. En stor oro i samhället medförde att personal arbetade under ett hårt tryck från myndigheter, vårdnadshavare och elever.

Pandemin har gjort att en del utvecklingsarbete har avstannat, samtidigt som verksamheterna har fått utveckla digitaliseringen med fjärrundervisning och digitala möten i snabb takt.

Socialförvaltningens arbete har till största delen handlat om pandemins påverkan på verksamheterna. En effekt av pandemin var tillfällig stängning av 14 korttidsplatser och under en period stängdes även demensdagvården för att minska smittspridningen. Dessa åtgärder har lett till ökat behov av hemtjänst, vilket syns i antalet hemtjänsttimmar som ökat och varit högt i relation till antalet brukare.

LSS-omsorgens resurscenter ställde om sin verksamhet och hjälpte till med tillverkning av skyddsutrustning, lagerarbete och utkörning av skyddsmaterial och hygienprodukter till socialförvaltningens verksamheter. Socialförvaltningen tog även ansvar för Sydnärkes centrallager för skyddsutrustning.

Investeringar

Ombyggnationen av Kumla avloppsreningsverk fortsatte 2020. Tidplanen har ändrats och ombyggnationen väntas bli klar under 2021.

Rotrenoveringen och påbyggnaden av 27 nya lägenheter fortsatte vid S:t Torgils väg.

Under våren genomförde kommunen flera utställningar och under hösten antog kommunen ”Översiktsplan Kumla kommun 2040”. Detaljplanearbete har pågått för både Idrottsparken och Gröna Sörby.

Ovanligt många större byggnationer för flerbostadshus pågår i Kumla, exempelvis i kvarteret Jägaren, Gladan och Orgeltramparen 12. 2020 påbörjade kommunen byggprojekt vid vattentornet samt det nya vård- och omsorgboendet i kvarteret Spannremmen. Totalt innebär det att bygglov blev klara för ytterligare 259 lägenheter i flerbostadshus och vårdboende.

Driftsatsningar

I budget 2020 utökade kommunen nettoanslaget med 3,5 mkr till nämnd för livslångt lärande för en beräknad ökning av antalet barn och elever i verksamheten. Nu ökade inte barnantalet i den utsträckningen vilket innebar att nämnden fick betala tillbaka 1,7 mkr till kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov.

För hemtjänsten utökades socialnämndens nettoanslag med 1,8 mkr för en förväntad volymökning som också skedde. Även deras nettoanslag för personlig assistans utökades med 2,4 mkr vilket var befogat när nettokostnadsökningen blev 3,1 mkr jämfört med 2019.

Omorganisation, digitalisering och nya arbetssätt

Årets stora händelse vid sidan av covid-19-pandemin var införandet av Microsoft Office 365. Det mobila arbetssätt och enklare samarbeten som Office 365 möjliggör har även visat sig ge fördelar i övergången till hemarbete.

Årligen avsätter kommunen 4 mkr till it-investeringar samt ytterligare 1,5 mkr för införande. Hittills har kommunen beslutat om 12 projekt och uppdrag som ska ingå i utvecklingsportföljen:

 • E-handel
 • Automatiserat försörjningsstöd
 • Effektiv ärendehantering och felanmälan
 • Processverktyg för effektivare onboarding
 • Verksamhetssystem miljö och bygg
 • Digitalt boende – ökad fysisk aktivitet och livskvalitet med stöd av välfärdsteknik
 • Taligenkänning för minskad administration
 • Nytt kommungemensamt kartstöd
 • Mobilt arbetssätt – personliga mobiler
 • Ökad tillgänglighet, service och effektivitet vid uthyrning av hallar
 • Digital guidning – Konst på hög
 • Effektivare attest och tidsregistrering.

Miljö och hållbarhet

Samhällsbyggnadsförvaltningen gjorde flera klimatsmarta åtgärder. På vård- och omsorgsboendet Akvarellen installerades omkring 130 kvm solceller och Djupadalsbadet har fått en ultrafiltrering som minskar vattenförbrukningen.

Kumla kommuns avfallsplan antogs av fullmäktige i december 2019 och sedan dess har kommunen genomfört en skräpplockarvecka i september för att uppmärksamma och skapa medvetenhet om nedskräpning.

Renhållningsverket har lanserat en ny e-tjänst där invånarna kan beställa och ändra abonnemang för hämtning av hushållsavfall.

Hösten 2019 kontaktades Kumla kommuns miljöenhet av Polisen som startat en brottsutredning kring avfallshantering på bland annat en fastighet i Kumla kommun, Hjortsberga 2:2. Verksamheten på fastigheten var anmäld enligt miljöbalken för att ta emot massor med låga föroreningshalter som utgör så kallad mindre än ringa risk (så kallade MMR-massor). Kommunen bedömde att en akut sanering behövde göras, och myndighetsnämnden beslutade om sanering på verksamhetsutövarens bekostnad. Saneringen gjordes december 2019 – januari 2020, och kostade närmare 3,2 mkr exklusive moms.