Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

I detta avsnitt handlar det om kommunens totala måluppfyllelse för 2020

Uppföljningsmått 2020

För att få fram den totala måluppfyllelsen för 2020 har kommunen bedömt 19 övergripande mått, samt 14 av nämndernas egna mått som anses särskilt viktiga.

I vilken grad nämnderna har uppfyllt sina mål ligger till grund för bedömningen av överföring av ekonomiskt resultat i samband med årsredovisningen.

Måluppfyllelse

Utifrån beräkningsmodellen ovan blev resultatet en måluppfyllelse på 53,5 procent (57,5 procent 2019) totalt för kommunen. Nämndernas måluppfyllelse varierade från 21 procent till 100 procent.

Ekonomisk översikt

Årets resultat

Årets resultat blev +109,1 mkr vilket var 73,7 mkr bättre än budgeterat. Av överskottet var 22,6 mkr realisationsvinster huvudsakligen från exploateringsverksamheten (19,7 mkr) men även från försäljning av maskiner och inventarier (0,3 mkr) och orealiserade vinster för kommunens värdepapper (2,6 mkr). Nämnderna redovisade tillsammans ett överskott på 26,5 mkr mot budget.

Resultatet motsvarade 8,0 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag. Om realisationsvinsterna räknas bort motsvarade resultatet 6,3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. I diagrammet nedan jämförs resultatet i Kumla med riket och den kommungrupp Kumla kommun tillhör.

Finansiella mål

Kommunfullmäktige har beslutat om finansiella mål för ekonomiskt resultat, låneskuld och borgensåtaganden, skattesats och budgetföljsamhet. Kommunen nådde alla mål under 2019.

Resultatmål

Mål:
Kommunens resultat ska uppgår till minst 2,5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Resultat:
Resultatnivån innebär, vid en investeringsnivå i nivå med avskrivningarna, att likviditeten stärks med 30 mkr per år som kommunen kan spara och använda till investeringar och verksamhetsförändringar. Årets resultat uppgick till 6,5 procent exklusive realisationsvinster vilket var mer än dubbelt så högt som målet.

Låneskuld

Mål:

Kommunens låneskuld får uppgå till maximalt 250 mkr.

Resultat:

Kumla kommun har en relativt låg skuld, vilket syns i kommunens soliditet som är betydligt högre än genomsnittet för landets kommuner. För närvarande är skulden 100 mkr då amorteringar med 50 mkr gjordes 2020. Kommunens investeringsnivå har varit hög de senaste åren och fortsätter vara hög för att möta behoven inom kommunens kärnverksamheter.

Borgensåtagande

Mål:

Kommunens borgensåtagande får uppgå till maximalt 2 210 mkr.

Resultat:

Kommunens borgensåtaganden uppgick till 1 857 mkr. För andra året i följd minskade åtagandena och är nu 42 mkr lägre än 2019 och närmare 300 mkr lägre än för tre år sedan.

Skattesats

Mål:

Kommunens skattesats ska vara lägre än genomsnittet i angränsade kommuner.

Resultat:

Kumla kommun har en lång historia av låg skattesats. De senaste åren har kommunen höjt skatten för att finansiera investeringar och ökade behov inom kärnverksamheterna till följd av befolkningstillväxten. Skattesatsen är fortfarande lägre än snittet i angränsande kommuner.

Budgetföljsamhet

Mål:

Nämnderna ska finansiera sin verksamhet inom beviljade budgetramar.

Reslutat:

Nämnderna klarade fullt ut att redovisa ett balanserat resultat då det sammanlagda budgetöverskottet uppgick till 26,5 mkr.