Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Förväntad utveckling

Hur ser framtiden ut för oss i Kumla kommun och vilka områden fokuserar vi på under kommande år?

Även 2021 kommer att påverkas av pandemin, och det sätter prov på verksamheternas förmåga att snabbt ställa om och anpassa sig. Vad får pandemin för fortsatta konsekvenser för människors psykiska hälsa, kommer missbruket att öka, våld i hemmet? Hur kommer eventuell arbetslöshet att påverka
behovet av försörjningsstöd? Det är stora osäkerhetsfaktorer som påverkar arbetet framöver. Det går inte heller att se vad pandemin får för effekt på barns och elevers måluppfyllelse och hur den höga frånvaron bland barn, elever och personal påverkar kvalitet och resultat. Tryggheten är en annan viktig fråga som hör ihop med samhällsutvecklingen och som kommunfullmäktige följer. Kompetensförsörjning är en stor utmaning nu och i framtiden och kommunen har tagit fram en strategisk kompetensförsörjningsplan som presenteras 2021.

Nya riksdagsbeslut som kan påverka kommunen

Under 2021 beslutar riksdagen om utredningen Långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54). Det kan leda till att integrationsenheten behöver ställa om verksamheten.

Under 2020 kom ytterligare en utredning på remiss, Kommuner som utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen – en analys av de rättsliga förutsättningarna (SOU 2020:41).

Digitaliseringen fortsätter

Digitalisering är en viktig nyckel till att vara dels en attraktiv kommun för medborgarna, dels en attraktiv arbetsgivare för befintliga och framtida medarbetare. Utvecklingen går bland annat mot automatisering och smartare e-tjänster som ger bättre analyser och underlag.

Behov av fler bostäder, mer infrastruktur - och klimatomställning

En framtida utmaning är att hantera följderna av klimatförändringarna, bland annat minskad biologisk mångfald. Ett exempel är de mycket omfattande
åtgärder som krävs för att motverka olika invasiva arter som kan orsaka stor skada på miljön.

Fler bostäder behövs i Kumla. Kumla Bostäders uthyrningsgrad är i det närmaste 100 procent. Det i kombination med fortsatt befolkningstillväxt i kommunen innebär bostadsbrist.

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram och fastställt ett direktiv för arbetet med kommunens VA-plan som väntas bli antagen i december 2021. Arbetet med projekt Vätternvatten fortsätter och intensifieras 2021.

KumBro Vind ska fortsätta optimera och anpassa produktionskapaciteten efter kundernas nuvarande och framtida energibehov.

Det ökade kapacitetsbehovet av bredbandstjänster i samhället ökar kraven på tillgänglighet och säkerhet. För KumBro Stadsnät innebär det att förenkla för kunden och vara det självklara valet av leverantör för bredbandstjänster.

Från och med 2021 träder en ny lag i kraft om skydd mot olyckor, med syfte att skapa en mer likvärdig och effektiv räddningstjänst över hela landet.

Kvalitetsarbete i skolan

Inom nämnd för livslångt lärande är den viktigaste uppgiften att öka måluppfyllelsen i förskola och skola, det vill säga att ge barn och elever de kunskaper, färdigheter och förmågor som krävs för att fungera som medborgare i ett demokratiskt samhälle samt förbereda dem för vidare utbildning och arbetsliv. För att öka måluppfyllelsen fortsätter det systematiska kvalitetsarbetet, Kunskap i Fokus, för att förbättra undervisningen och därigenom öka elevernas måluppfyllelse. Nämnden utreder även lokalfrågan för att möjliggöra en långsiktig planering för att kunna ta emot alla elever framöver.

En förändrad socialtjänst

Socialnämnden är på väg mot framtidens socialtjänst. Det innebär att vara modig och våga se verksamheten i relation till ett förändrat samhälle och förändrade resurser, våga ta bort saker och göra saker på nya sätt för att möta framtidens utmaningar.

För att skapa framtidens socialtjänst har fokus legat på ledning och styrning, stöd till ledningsgrupper vad gäller förändringsledning, handledning och coachning av enhetschefer och grupper. Arbetet vidareutvecklas nästa år utifrån kommunens ledarplattform. Socialförvaltningen har även fokuserat mycket på det rehabiliterande förhållningssättet och möjligheten till självständighet för medborgarna. Arbetet med heltidsresan har tagit ytterligare ett steg framåt genom starten av en styrgrupp inom förvaltningen tillsammans med Kommunal.