Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Verksamheter

Kommunstyrelsen - kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen redovisade ett överskott på 13 mkr för 2019, främst på grund av lägre personalkostnader än budgeterat. Ett viktigt arbete under året har varit den fortsatta satsningen på digitalisering av både arbetssätt och olika tjänster och verktyg, som e-fakturor och e-handel och
felanmälan på webben, inom ramen för ”Digitala Kumla”.

Ordförande: Katarina Hansson
Kommundirektör: Daniel Jansson-Hammargren
Antal månadsanställda: 168

Viktiga händelser:

 • Den nya tidningen ”vårt Kumla” har premiär.
 • Kommunen satsar på att kommunicera via film, bland annat en film där kommunen bjuder in näringslivet till samtal och en om årsredovisningen 2018.
 • En handelsdag och en företagsmässa anordnades för att profilera det lokala näringslivet.
 • Ett näringslivsråd inrättades för att främja det lokala företagandet.
 • En digital infartsskylt placerades vid norra infarten som en kanal för kommunikation och marknadsföring.

Måluppfyllelse

Förvaltningen nådde målen för 2 av sina 8 uppföljningsmått.

Kumlas nya digitala infartsskylt

Sydnärkes lönenämnd

Lönenämnden redovisade ett överskott på 0,6 mkr för 2019. Viktiga händelser under året har varit att anpassa verksamheten till de nya reglerna för sjuklöneavdrag och arbetsgivaruppgifter. En annan viktig nyhet är löneportalen som hjälper chefer och medarbetare att hitta information om försäkringar och löner.

Ordförande: Caroline Dieker, Askersunds kommun
Lönechef: Nils-Arne Björk
Antal månadsanställda: 21
Antal medlemskommuner: 6 (Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg och Ljusnarsberg)
Antal kunder: 3 (Sydnärkes utbildningsförbund, Sydnärkes kommunalförbund och Hallbo)

Viktiga händelser:

 • Nämnden fortsatte med införandet av e-tjänster.
 • Ett arbete har påbörjats med att införa lönesystemet Personec i mobilen.
 • Den nya löneportalen infördes.
 • En digital anställningsprocess infördes i Lekeberg.
 • Två uppgraderingar av lönesystemet har möjliggjort mer arbete på webben.
 • Hallbo har sagt upp sitt avtal från 30 juni 2020.

Sydnärkes överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnden redovisade ett överskott på 0,4 mkr. Årets arbete har präglats mycket av framtagandet av nya e-tjänster för bättre effektivitet och service, bland annat digital redovisning för att förenkla för ställföreträdare.

Ordförande: Göran Andersson, Kumla kommun
Enhetschef: Sofia Wentzell
Antal månadsanställda: 5
Antal medlemskommuner: 5 (Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg)

Viktiga händelser:

 • Digital redovisning för ställföreträdare infördes.
 • Flera andra nya e-tjänster infördes.
 • Nämnden har gjort flera insatser för att rekrytera nya ställföreträdare.
 • Nya rutiner och bedömningsstöd har tagits fram.

Samhällsbyggnadsnämnd

Samhällsbyggnadsnämnden redovisade ett överskott på 2 mkr mot budget för 2019. Bland årets händelser märks det nybyggda LSS-boendet, flera antagna detaljplaner för bostäder samt lotsmöten som införts för att underlätta företagares kontakter med kommunen. Arbetet med översiktsplanen fortsatte och planen väntas kunna ställas ut för samråd i början av 2020. Samhällsbyggnadsnämnden uppfyllde målen för tre av sex
uppföljningsmått, bland annat vad gäller solpaneler samt planberedskap för nya bostäder.

Ordförande: Andreas Brorsson
Förvaltningschef: Christina Gustavsson
Antal månadsanställda: 232

Viktiga händelser:

 • Förvaltningens arbete med att minska sjukfrånvaron har gett positivt resultat. För år 2019 har sjukfrånvaron minskat till 4,7 procent, jämfört
  med 6,1 procent år 2018.
 • Detaljplaner för bostäder i kvarteret Rörläggaren, Gröna Sörby etapp 1, Älvesta och Ekeby beslutades under året.
 • Ett nytt arbetssätt för planering av lokalförsörjning har införts för hela kommunen.
 • Det nya LSS-boendet i Stene brunn blev klart. Husen är byggda med energi och hållbarhet i fokus. De drar 25 procent mindre energi än kraven, är byggda med giftfria material och har solceller.
 • Länsstyrelsen har beslutat om att byggnadsminnesmärka fastigheterna Trilobiten, Yxhults huvudkontor och Stenarbetarmuseet.

Måluppfyllelse

Samhällsbyggnadsnämnden hade 6 uppföljningsmått och nådde målet för 3 av 8 uppföljningsmått, två uppnåddes delvis.

Medarbetare på samhällsbyggnadsförvaltningen tittar på en skiss över nya bostadsområden i Kumla kommun

Samhällsbyggnadsnämnd - affärsdrivande verk

VA-verken redovisade ett underskott på 3,6 mkr mot budget, och renhållningsverket redovisade ett underskott på 0,8 mkr mot budget. En viktig händelse under året var den nya avfallsplanen och det nystartade samarbetet med andra kommuner inom avfallsområdet.

Måluppfyllelse

De tekniska verken uppfyllde delvis målet för sina två uppföljningsmått.

Myndighetsnämnden

Myndighetsnämnden redovisade ett underskott på 29 tkr för 2019. Under året har nämnden beviljat bygglov för 131 nya lägenheter i olika byggprojekt, infört en företagslots som ska stödja företag i deras myndighetskontakter med kommunen, samt genomfört en större sanering efter upptäckten av en markförorening.

Ordförande: Åsa Windahl
Förvaltningschef: Christina Gustavsson

Viktiga händelser:

 • Stora mängder batteriavfall, så kallad ”svartmassa”, upptäcktes under hösten och myndighetsnämnden beslutade om sanering av markföroreningen.
 • Utökade resurser till miljöenheten har bland annat bidragit till att enheten kunnat fullfölja planen för livsmedelskontroll.
 • ”Lotsmöten” har införts i samarbete med BRO, Business Region Orebro, för att underlätta för företagare vid kontakter med kommunens
  myndighetsfunktioner.
 • Användningen av e-tjänster för bygglov fördubblades under året jämfört med 2018.

Måluppfyllelse

Nämnden uppfyllde målen för tre av fyra uppföljningsmått, bland annat användningen av e-tjänster och företagens nöjdhet med förvaltningens myndighetsutövning.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden redovisade ett överskott på 1,2 mkr mot budget för 2019, främst på grund av lägre personalkostnader än beräknat. Några av årets händelser var att Kumlabyfältet fick en grillplats och hinderbana, biblioteket började med utlån av strömmad film, och en ny fritidsgård,
Kvisten öppnade.

Ordförande: Stefan Svensson
Förvaltningschef: Annika Hallberg
Antal månadsanställda: 84

Viktiga händelser:

 • Fritidsgården Kvisten öppnade i Kyrkskolan.
 • Väntjänsten firade 30-årsjubileum.
 • En körkonsert arrangerades i Gustav Mattsons brott.
 • Konstverket Waaaal av Lars Wilks brändes ner.
 • Granbarkborren fortsatte härja i skogarna.
 • Kommunen gjorde en kraftig satsning på naturvårdsarbetet med hjälp av statliga bidrag.

Måluppfyllelse

Kultur- och fritidsnämnden uppfyllde målet för ett av åtta uppföljningsmått, för antal besökare till sjöparken.

Konstverket Waaaal som står på Kvarntorpshögen.

Nämnd för livslångt lärande

Nämnd för livslångt lärande redovisade ett underskott på 0,7 mkr mot budget för 2019. Några av årets händelser var att förskolan implementerade den nya läroplanen, kommunen fick möjlighet att delta i en matematiksatsning för åk 1–3, och förvaltningen startade en samverkan med andra kommuner i länet om jobbspår för nyanlända.

Ordförande: Oskar Svärd
Förvaltningschef: Ann-Sofie Vennerstrand
Antal månadsanställda: 876

Viktiga händelser:

 • Grundskolan fick två nya rektorer och flera nya biträdande rektorer.
 • Förvaltningen anmälde årskurserna 1–3 till ett nationellt utvecklingsprogram för matematikundervisning.
 • Avvecklingen av John Norlandergymnasiet fortsatte.
 • Vuxenutbildningens yrkesutbildningar utökades ytterligare.
 • Den första fristående förskolan öppnade i kommunen, förskolan Fjärilen.
 • Med anledning av att barnkonventionen blir lag 1 januari 2020 arrangerades en kickoff om barnkonventionen, med gemensam föreläsning för all personal.

Måluppfyllelse

Nämnden uppfyllde målen för sex av sina tolv uppföljningsmått, bland annat om elevers upplevda trygghet i grundskolan och gymnasiet.

Händer som skriver på en dator

Socialnämnden

Socialnämnden redovisade ett överskott på 3,6 mkr mot budget, främst beroende på högre intäkter från statsbidrag och projektbidrag. Bland årets händelser märks införandet av digital signering för läkemedel och två nya LSS-boenden med 19 platser tillsammans.

Ordförande: Annica Sjöqvist
Förvaltningschef: Gabriella Mueller Prabin
Antal månadsanställda: 709

Viktiga händelser:

 • Socialnämnden införde digital signering av läkemedel med mera för att stärka patientsäkerheten.
 • Socialnämnden antog förvaltningens kompetensförsörjningsplan
  som ska följas upp i nämndens delårsrapporter.
 • Socialnämnden beslutade att minska arbetstiden för nattarbete inom vård och omsorg, från 10 till 9,5 timmar.
 • Revisionsbyrån KPMG gjorde en granskning av samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst kring barn som far illa. Revisionen gav ett bra resultat.
 • Socialnämnden beslutade att ändra organisationen inom hälso- och sjukvårdsenheten och ha två enhetschefer för att få en långsiktig hållbarhet.
 • Socialnämnden fick 0,99 mkr i riktat statsbidrag för att förstärka äldreomsorgen. Bidraget har använts till olika teknologiska lösningar som ökar självständigheten och kvaliteten för brukarna.

Måluppfyllelse

Socialnämnden uppfyllde fem av tio uppföljningsmått, bland annat mål som rör e-tjänster och handläggningstid för ekonomiskt bistånd.