Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Väsentliga personalförhållanden

Kommunens omkring 2 100 medarbetare arbetar för medborgarnas bästa. Det är viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna trygga personal- och kompetensförsörjningen nu och framöver. Det här avsnittet beskriver hur kommunen arbetar med att nå en högre måluppfyllelse inom området medarbetare.

Två händer bildar formen av ett hjärta

Anställda

Vid mättillfället den 1 november 2019 hade Kumla kommun 2 089 anställda med månadslön, varav 79 procent kvinnor och 21 procent män. Antalet anställda har minskat med 76 anställningar och 68 årsarbetare, de anställdas totala arbetstid omräknat till heltider, sedan 2018. De förvaltningar som har minskat mest är kommunledningsförvaltningen och socialförvaltningen, precis som föregående år.

Kommunledningsförvaltningen har minskat med 42 medarbetare inom BEA, ett kollektivavtal för arbetstagare i arbetsmarknadsåtgärder. Minskningen beror
på att vissa subventionerade anställningsformer har tagits bort och att Arbetsförmedlingen har förändrats. Antalet tillsvidareanställda minskade bara med
6 under året och är nu 1 741. Åren 2017–2019 har andelen tillsvidareanställda ökat med hela 5 procent.

Antalet månadsavlönade, inklusive de kommunala bolagen, var 2 292 vid mättillfället. I de kommunala bolagen finns det fler män än kvinnor varför könsfördelningen för hela kommunkoncernen blir 74 procent kvinnor och 26 procent män.

Snittålder

De anställdas genomsnittsålder var 44 år för såväl kvinnor som män. Snittåldern är oförändrad gentemot 2018. Kultur- och fritidsförvaltningen hade den lägsta snittåldern med 40 år medan löneförvaltningen hade högst snittålder med 48 år. Snittåldern totalt sett där de kommunala bolagen är inräknade är densamma.

Sysselsättningsgrad för månadsanställda

Ett av uppföljningsmåtten för det strategiska målområdet medarbetare är att andelen heltidsarbetande ska öka. Vid mättillfället hade nästan 84 procent av
alla månadsavlönade medarbetare en heltidsanställning vilket innebär en ökning med nästan 10 procent de senaste fem åren. Andelen män som arbetar heltid
är 89 procent medan andelen kvinnor som arbetar heltid är drygt 82 procent. 9 procent av de heltidsanställda medarbetarna hade en partiell tjänst-, studie- eller föräldraledighet under november

Inom förvaltning för livslångt lärande finns majoriteten av de partiella tjänstledigheterna. Andelen heltidsarbetande kvinnor med en partiell tjänstledighet var i november 6 procent medan motsvarande siffra för männen endast var 2 procent. Socialförvaltningen är den förvaltning som har ökat andelen heltider mest, med hela 17 procentenheter de senaste fem åren.

Personal- och kompetensförsörjning

Alla förvaltningar har tagit fram kompetensförsörjningsplaner. För att lyfta kompetensförsörjningen till ett strategiskt perspektiv och göra Kumla kommun till
en mer attraktiv arbetsgivare utgick arbetet från ARUBA-modellen där även SKR:s nio rekryteringsstrategier ska vara inkluderade. ARUBA är en förkortning för Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla, Avveckla. Modellen kan liknas vid en medarbetarlivscykel med alla faser en medarbetare går igenom tillsammans
med en arbetsgivare. Arbetsgivare som lyckas med arbetet enligt ARUBA upplevs av sina medarbetare och arbetssökande som en attraktiv arbetsgivare.

Varje förvaltning har tagit fram ett antal konkreta aktiviteter som har genomförts eller ska genomföras och utvärderas 2020. Utifrån förvaltningarnas arbete har de tagit fram mål för varje del inom ARUBA. Även de kommunägda bolagen arbetar med kompetensförsörjning med målet att kunna locka, utveckla och behålla medarbetare.

Ledarförsörjning

För att vara en attraktiv arbetsgivare för nuvarande och potentiella chefer och vara tydlig om vad som erbjuds och förväntas av en chef i Kumla kommun har kommunen tagit fram en ledarplattform. Ledarplattformen tydliggör vilket chefs- och ledarskap kommunen vill främja och är grunden för de aktiviteter och insatser som ledarförsörjningen består av, allt från hur kommunen attraherar, rekryterar och introducerar chefer till att behålla, utveckla eller avveckla chefer. Våren 2019 avslutades programmet ”Framtida ledare”. Fyra av de tio deltagarna som fullföljde utbildningen har gått till någon form av ledaruppdrag. Kommunen erbjuder första linjens chefer att delta i ett öppet ledarskapsprogram. Fyra chefer deltog under 2019. Kommunen erbjuder också ett ledarutvecklingsprogram för chefer som leder
chefer.

2019 har 21 nya chefer rekryterats till kommunens verksamheter varav de flesta är ersättningsrekryteringar. Några utökningar har gjorts, bland annat har förvaltning för livslångt lärande anställt tre biträdande rektorer. Kommunens totala karriärindex har höjts från 0,89 2018 till 0,91 2019. Samhällsbyggnadsförvaltningen
har jämnast relation mellan andelen kvinnliga chefer och andelen kvinnliga medarbetare med ett index på 1,03. Både kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har en överrepresentation av kvinnliga chefer i förhållande till kvinnliga medarbetare.

Jämställdhet

Av Kumla kommuns anställda är 79 procent kvinnor och 21 procent män. Det finns 20 av 108 kategoriserade yrken där könsfördelningen är jämn (60/40). I 68 av 108 yrken arbetar såväl kvinnor som män. I Kumla liksom hos andra kommuner är de olika yrkesområdena väldigt könsuppdelade och inom många yrkesgrupper finns bara ett kön representerat, totalt 40 yrkesgrupper. Vi har fler yrkesgrupper med endast kvinnor än yrkesgrupper med endast män. Kurator/familjebehandlare, rektor förskola, köksbiträde, personlig assistent, arbetsterapeut och skolsköterskor
är exempel på några yrkesgrupper där det endast finns kvinnor. Anläggningsarbetare, mekaniker, fältassistent och systemutvecklare är exempel på
yrken med endast män. Trots olika insatser över åren både på nationell liksom lokal nivå är yrkesvalen fortfarande mycket traditionella Kommunen gör
regelbundet en lönekartläggning för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete. Årets arbetsvärdering och lönekartläggning visar att kvinnors lön är 97,2 procent i förhållande till mäns lön. Det är fjärde året i rad som kvinnors lön är 95 procent eller mer i förhållande till männens.

En cykel med en cykelhjälm hängandes på styret

Arbetsmiljö och hälsa

För att förtydliga ansvar och roller i det systematiska arbetsmiljöarbetet har kommunen sett över och förtydligat sina rutiner. En ny sida har byggts upp på
intranätet som bland annat innehåller ett övergripande årshjul för arbetsmiljöarbetet samt rutiner, blanketter och checklistor. Förvaltningarnas ledningsgrupper har fått utbildning i de nya rutinerna.

Den grundläggande arbetsmiljöutbildning som chefer och arbetsplatsombud erbjuds, ”Den goda arbetsplatsen”, är ett samarbete med Region Örebro län, Regionhälsan samt ett flertal av länets kommuner. 2019 erbjöds nio omgångar av utbildningen där Kumla hade två ordinarie platser per omgång. Totalt var det
12 chefer och 8 skyddsombud från Kumla som deltog i utbildningen.

Utifrån ett centralt samverkansavtal som började gälla 1 november 2017 har en partsgemensam arbetsgrupp sett över och reviderat Kumla kommuns lokala
samverkansavtal. Nytt avtal har slutits med 15 fackliga organisationer. I det nya avtalet har bland annat skyddskommittén på kommunövergripande nivå
förtydligats så att den ska genomföras fyra gånger per år, då även förvaltningschefer och huvudskyddsombud deltar.

I slutet av året genomfördes kommunens medarbetarundersökning med en mycket god svarsfrekvens på 78 procent. Undersökningen genomförs vartannat år
genom en web-enkät till samtliga månadsanställda. Syftet med undersökningen är att skapa en bild av hur de anställda upplever sin arbetssituation och på vilka områden det finns störst behov av förbättringar och förändringar. Grunden i undersökningen består av nio frågor om motivation, ledarskap och styrning som tillsammans utgör ett index som kallas för Hållbart Medarbetarengagemang (HME). 2019 års undersökning visar på en ökning av HME-värdet till 78 jämfört med resultatet 2017 som var 76. Inom samtliga områden motivation, ledning och styrning ökade värdet med minst två punkter. Sista frågan i undersökningen gäller om man kan rekommendera Kumla kommun som arbetsgivare till andra. Värdet på den frågan blev 67 i 2019 års resultat, vilket är klart högre än vid mätningen 2017 då värdet var 61.