Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Styrning och uppföljning

I och med 2019 års bokslut har Kumla kommun använt sin nuvarande styrmodell fullt ut i sex år.

Skylt med texten vision

Vision 2025

Styrmodellen baseras på kommunens vision om att Kumla kommun alltid ska sträva efter att vara lite bättre genom att växa smart, satsa på barn och unga, ta hand om invånarna och dra nytta av den närhet som finns.

Styrmodell och politiska prioriteringar

För att säkerställa att hela organisationen och alla verksamheter förstår visionen och arbetar efter den, använder kommunen en styrmodell med nio politiska mål som mäts genom ett antal uppföljningsmått på både nämndnivå och kommunövergripande nivå. Dessa nio mål kan kategoriseras som fyra olika inriktningar som är viktiga att arbeta med.

Ekonomi och medarbetarfrågor är avgörande bakgrundsfaktorer som måste skötas väl för att kommunen ska lyckas med sitt arbete i övrigt. Detta följs på kommunövergripande nivå och ingår inte i de enskilda nämndernas målarbete, där fokus istället läggs på kontakten med medborgarna. Den kontakten utgör de tre andra kategorierna; demokrati och dialog, service och tillgänglighet och de fem målen som handlar om kvalitet i olika kärnverksamheter.

Politiska mål i Kumla kommun

Nio politiska mål

Demokrati och dialog

Invånare, brukare och medarbetare ska ha möjlighet
att aktivt delta och engagera sig i kommunens
verksamhet. Syftet är att stärka medborgarnas
demokratiska inflytande.

Service och tillgänglighet

Representanter för Kumla kommun ger en god
service och gott bemötande och har en hög
tillgänglighet för invånare, brukare och näringsliv.

Ekonomi

Kumla kommun använder sina ekonomiska resurser
på ett ansvarsfullt och produktivt sätt.

Medarbetare

Medarbetarna upplever Kumla kommun som en god
arbetsgivare och trivs på sina arbetsplatser.

Folkhälsa, vård och omsorg

Kumla kommun erbjuder god vård, omsorg och stöd
samt arbetar förebyggande i all verksamhet.

Utbildning och livslångt lärande

I Kumla kommun prioriteras det livslånga lärandet
där alla elever når godkända resultat och där
kommunen värdesätter all form av kunskap.

Kultur och fritidsliv

Kumla kommun erbjuder ett brett och stimulerande
utbud av kultur- och fritidsaktiviteter.

Miljö, trygghet och teknik

Kumla kommun är en miljövänlig och trygg kommun
som satsar på hållbara alternativ och nya tekniska
lösningar.

Boende, infrastruktur och näringsliv

Kumla kommun har en väl utvecklad infrastruktur och ett brett utbud av attraktiva boendeformer samt underlättar för företagande.

Digitala Kumla 2025 och miljöprogrammet

Förutom målsättningarna finns två program med särskilt fokus som nämnderna och förvaltningarna också ska arbeta efter. Det rör sig om Digitala Kumla 2025, som sätter riktningen för hur vi ska nyttja digitaliseringens möjligheter och tänka digitalt först i alla våra verksamheter, och Miljöprogrammet, som innehåller tydliga handlingsplaner för hur kommunens olika delar på olika sätt ska bidra till en bättre miljö.

Målkedja med fyra nivåer

Styrmodellen ger kommunen en målkedja med fyra nivåer:

  • En vision
  • Nio strategiska mål på fullmäktigenivå
  • Bearbetade mål på nämndnivå
  • Uppföljningsmått med gränsvärden

Alla mål och mått, dels fullmäktiges och dels nämndernas, ska tillsammans bidra till att Kumla uppnår visionen.

Bilden beskriver Kumla kommuns styrmodell

Exempel

Ett politiskt målområde är service och tillgänglighet. Här har kommunledningsförvaltningen ett mål som ser ut så här:

Förvaltningen ska leverera god service och ett gott bemötande till medborgarna

Hur förvaltningen lyckas med just det målet mäts genom att delta i en undersökning, som innebär att ett företag ringer in till kommunens servicecenter med en mängd vanliga frågor för att se hur snabbt de lyfter på luren, om de har ett bra svar att ge och hur vänligt och professionellt bemötandet är. Måtten som kopplas till målet ser därför ut så här:

Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga?

Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen?

De här måtten är förvaltningen och servicecenter bra på, och därför ställs även höga krav. Kumla ska in på topp 10 i Sverige i båda måtten innan förvaltningen kan vara helt nöjd. 2019 blev resultatet nästan tillräckligt bra på det första måttet genom en elfteplats, men det andra måttet gick det klart sämre för. Eftersom måtten alltid har tre olika gränsvärden och varje mått därför kan uppnå hel, halv eller ingen uppfyllelse så bidrar det första måttet ändå delvis till måluppfyllelsen, men det andra behöver mer arbete innan det kan stärka resultatet.

Jag tror vi kan skippa det där sista avsnittet om specifika saker från årets bokslut, det hanteras liksom på annat håll och det här är mer generellt om styrningen.