Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Sammanfattning

Lärare som står framme vid tavlan och pekar

Årets resultat: +77,8 miljoner kronor

Kommunens resultat för 2019 blev ett överskott på närmare 78 miljoner. Det var 45,5 miljoner bättre än budgeterat och ett ungefär lika stort överskott som förra året. 22,4 miljoner var reavinster där exploatering stod för den större delen.

Resultatet var 6 procent av skatteintäkter och statsbidrag, något mindre än 2018. Om realisationsvinsterna räknas bort var resultatet 4,2 procent, vilket ändå överträffade målet som är 2,5 procent.

Nämnderna redovisade tillsammans ett överskott på hela 19,2 miljoner, jämfört med ett mindre underskott ifjol. Nämndernas resultat är väldigt glädjande då de gått från ett underskott på över 20 miljoner 2017 till årets goda resultat. Störst överskott hade kommunstyrelsen med 13 miljoner på grund av oförbrukad budget för oförutsedda utgifter. Socialnämnden gick från ett stort underskott förra året
till ett överskott på 3,6 miljoner.

Skatteintäkter och statsbidrag ökade med 50,8 miljoner (4 procent), liksom tidigare år på grund av en växande befolkning vilket ökar kommunens intäkter.

Kostnaderna ökade med 33,8 miljoner eller 2,2 procent. Det var betydligt mer än 2018 då ökningen var 0,3 procent. Kostnaderna ökade framför allt för försörjningsstöd, personal, köp av utbildningsplatser samt reparationer och underhåll.

Kommunen uppfyllde 57,5 procent av sina mål

Kumla kommun har nio övergripande politiska mål som mäts genom ett antal olika mått på både övergripande nivå, nämndnivå och verksamhetsnivå. På övergripande nivå har kommunen 20 uppföljningsmått.

Den totala måluppfyllelsen 2019 var 57,5 procent, en försämring jämfört med drygt 64 procent 2018. Kumla nådde målet helt för 11 mått och delvis för 4 mått. Målet uppfylldes inte för 5 mått, bland annat sjönk bostadsproduktionen kraftigt och kommunen sjönk i rankningen av företagsklimat.

Bland nämnderna varierade måluppfyllelsen mellan 45 och 71 procent. Målen uppfylldes för bland annat dessa mått (bland exemplen finns både kommunövergripande, nämnd- och verksamhetsmått):

  • Kommunens mål för resultat, skattesats och skuldsättning
  • Miljö- och hållbarhetskrav vid upphandlingar (100 %)
  • Andel skyddsbehövande 20–25 år som inte studerar eller arbetar (17,3 %)
  • Mängden ny cykelväg (1 300 m)
  • Elever som känner sig trygga i grundskolan (92 %) och gymnasiet (91 %)
  • Betygsnivån och genomströmning på gymnasiet (98 %)
  • Barn som erbjuds förskoleplats på önskat datum (86 %)
  • Planberedskap för nya lägenheter eller småhus (600)
  • Antalet besök i Kumla sjöpark (135 000)
  • Genomsnittlig handläggningstid för ekonomisktbistånd vid nybesök (10 dagar)

Ny läromplan och två nya LSS-boenden

Förskolor och skolor har arbetat med att anpassa verksamheten till den nya läroplanen som gäller från och med 1 juli 2019. Förberedelser har också pågått
inför att barnkonventionen blir lag den 1 januari 2020.

Kumla fick möjlighet att delta i en nationell matematiksatsning för att förbättra elevernas resultat i matematik i årskurs 1–3. En dator per elev har nu införts för åk 4–9, införandet i åk 1–3 ska göras i början av 2020.

Den första fristående förskolan öppnade i Kumla, förskolan Fjärilen. En ny fritidsgård öppnade i nya lokaler i före detta Kyrkskolan.

Sörby förskolas gård och baksida

Digital signering av läkemedel infördes inom vård, omsorg och LSS. Två nya LSS-boenden med särskild service öppnades, Stene Brunn med tio platser för personer med komplexa stödbehov, och Skolvägen med nio platser för äldre personer med funktionsnedsättning. Boendet Stene Brunn är byggt med hållbarhet i fokus, med giftfria material och solceller. Husen drar även 25 procent mindre energi än kraven.

Näringslivsråd och nya magasinet vårt Kumla

För att främja det lokala näringslivet bildade kommunen ett näringslivsråd och anordnade en handelsdag och företagsmässa. Det var också premiär för det nya magasinet vårt Kumla, ett magasin om vad som händer i kommunen. Tidningen kan laddas ner på kommunens hemsida och finns även i inläst version att lyssna på.

Arbetet med Kumlas nya översiktsplan (ÖP) fortsatte och planen ska ställas ut i början av 2020. Kommunen antog även detaljplaner för ett flertal bostäder i bland
annat Gröna Sörby, Älvesta och Ekeby. Utvecklingen av Kumla centrum fortsatte och en tydlig symbol för förnyelsen är boulebanan på torget.

Länsstyrelsen har beslutat att byggnadsminnesmärka fastigheterna Trilobiten, Yxhults huvudkontor och stenarbetarmuseet.

Bakterier upptäcktes i dricksvattnet vid en kontroll i slutet av november. Allmänheten uppmanades därför att koka dricksvattnet.

Flera naturvårdsprojekt och fortsatta angrepp av granbarkborre

Flera projekt har genomförts med hjälp av statsbidrag för skötsel av offentliga miljöer och naturvård. Viaskogen har gallrats och röjts, naturreservatet Björka
lertag har restaurerats och på Kumlabyfältet byggdes en hinderbana och grillplats. I Sannahed anlades en ridled och pedagogiska dammar byggdes vid naturskolan
i Lugnet.

En tråkig händelse var att konstverket Waaaall av Lars Vilks brändes ner. Granbarkborren fortsatte sina angrepp på skogar vilket har medfört fortsatt
avverkning.