Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Ekonomisk översikt

Som kommun är det viktigt att hushålla med resurserna och se till att kommuninvånarnas pengar används på ett ansvarsfullt sätt.

Årets resultat

Årets resultat blev +77,8 mkr vilket var 45,5 mkr bättre än budgeterat. Av överskottet var 22,4 mkr realisationsvinster huvudsakligen från exploateringsverksamheten (16,3 mkr) men även från försäljning av maskiner och inventarier (1,1 mkr) och orealiserade vinster för kommunens värdepapper
(4,9 mkr). Nämnderna redovisade tillsammans ett överskott på 19,2 mkr mot budget.

Finansiella mål

Kommunfullmäktige har beslutat om finansiella mål för ekonomiskt resultat, låneskuld och borgensåtaganden, skattesats och budgetföljsamhet. Kommunen nådde alla mål under 2019.

Resultatmål

Mål:

Kommunens resultat ska uppgå till minst 2,5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Resultatet ska vara justerat för realisationsvinster.

Resultat:

Kommunens resultat uppgick till 6,0 procent. Rensat från realisationsvinster uppgick resultatet till 4,2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Låneskuld och borgensåtagande

Mål:

Kommunens låneskuld får uppgå till maximalt 250 mkr. Kommunens borgensåtaganden får uppgå till maximalt 2 210 mkr och ska på sikt minska.

Resultat:

Kommunens låneskuld uppgick till 150 mkr vid årsskiftet. Kommunen gjorde ingen nyupplåning. Kommunens borgensåtaganden uppgick till 1 899,5
mkr. Det är en minskning med 112,4 mkr jämfört med 2018.

Skattesats

Mål:

Kommunens skattesats ska vara lägre än genomsnittet i angränsade kommuner (Örebro, Hallsberg och Lekeberg).

Resultat:

Kumla kommuns skattesats var 18 öre lägre än genomsnittet i angränsande kommuner.

Budgetföljsamhet

Mål:

Nämndernas samlade ekonomiska resultat ska vara minst noll.

Reslutat:

Nämndernas sammantagna resultat uppgick till 19,2 mkr.