Verksamheter

Kommunstyrelsen - kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen redovisade ett överskott på 3,9 mkr mot budget. Orsakerna är framför allt vakanta tjänster, sjukskrivningar och föräldraledigheter för verksamhet som inte är statsbidragsfinansierad samt kapitalkostnader. Förvaltningen startade en så kallad fritidsbank och genomförde en medborgarundersökning. Förvaltningen nådde målen för 4 av sina 9 uppföljningsmått, 2 nåddes delvis och 3 nåddes inte.

Viktiga händelser:

 • Kommunledningsförvaltningen startade ett nätverk om torg- och stadsutveckling tillsammans med fastighetsägare och näringsliv.
 • En ny bolagspolicy infördes, som ska förbättra den demokratiska styrningen av kommunens bolag.
 • Fritidsbanken startade – ett ”bibliotek” där det går att låna sport- och fritidsutrustning.
 • Samarbetet Vätternvatten startade med syfte att säkra tillgången till dricksvatten.
 • Medborgarundersökningen genomfördes igen.
 • Förvaltningen organiserade och genomförde årets val.

Måluppfyllelse

Kommunledningsförvaltningen hade 9 uppföljningsmått. Förvaltningen nådde målen för 4 av sina 9 uppföljningsmått, 2 nåddes delvis och 3 nåddes inte.

En hand som håller i en mobiltelefon

Sydnärkes lönenämnd

Sydnärkes lönenämnd redovisade ett resultat enligt budget. Nämnden lyckades till nästan 98 procent med målet att utbetala och administrera rätt löner i rätt tid. Viktiga händelser under året var att anpassa verksamheten till den nya personuppgiftslagen GDPR.

Viktiga händelser:

 • Nämnden arbetade med att anpassa verksamheten till GDPR, den nya lagen kring hantering och lagring av personuppgifter.
 • Nämnden införde e-tjänster till exempel anmälan av sjukfrånvaro, begäran om tjänstgöring/ arbetsgivarintyg.
 • En processkartläggning genomfördes.
 • Två uppgraderingar av lönesystemet gjordes för att möjliggöra mer arbete via webblösningar.

Måluppfyllelse

Nämnden uppnådde målet att ge kunderna och deras anställda rätt lön i rätt tid, till 98 procent. Nämnden genomförde även utbildningar till chefer enligt plan.

En träskiva med tre sedlar på.

Samhällsbyggnadsnämnd

Samhällsbyggnadsnämnden redovisade ett överskott på drygt 6 mkr mot budget tack vare lägre kapitalkostnader än budgeterat. Sörby förskola blev färdigbyggd, ett LSS-boende började byggas och renoveringen av Djupadalsbadet blev klar. Flera nya e-tjänster infördes också. Nämnden nådde målet för 4 av 8 uppföljningsmått, de övriga 4 nåddes delvis.

Viktiga händelser:

 • Förvaltningen införde fler e-tjänster, bland annat direktbetalning vid anmälan till tomtkö, planbesked och anslutning till vatten- och avloppsnät.
 • Fullmäktige antog kommunens nya miljöprogram, som omfattar alla kommunens förvaltningar och de helägda kommunala bolagen och gäller från 2019.
 • Förvaltningen tog fram nya styrdokument för en effektivare lokalförsörjning.
 • Sörby förskola blev färdigbyggd och arbetet med ett nytt LSS-boende påbörjades.
 • Planberedskapen för nya bostäder i flerbostadshus förbättrades då detaljplaner för kvarteret Jägaren och kvarteret Fjärdingsmannen i centrala Kumla blev klara.
 • Arbetet med en ny översiktsplan pågår och planen har under året varit på samråd. Efter bearbetningar av synpunkterna ska planen antas av fullmäktige.

Måluppfyllelse

Samhällsbyggnadsnämnden hade 6 uppföljningsmått och nådde målet för 4 av 8 uppföljningsmått, de övriga 4 nåddes delvis.

En grävmaskin som arbetar med att riva delar av kvarteret Gladan.

Samhällsbyggnadsnämnd - affärsdrivande verk

Kommunens affärsdrivande verksamheter vatten- och avloppsverket samt renhållningsverket hör organisatoriskt till samhällsbyggnadsnämnden. De affärsdrivande verken redovisas separat eftersom de är helt taxefinansierade.

Måluppfyllelse

De affärsdrivande verken hade 2 uppföljningsmått som nåddes delvis.

En strandkant vid Tisaren som visar på den låga vattennivån.

Myndighetsnämnden

Myndighetsnämnden redovisade ett överskott på 18 tkr mot budget, varav merparten av överskottet uppstod inom övriga kostnader. Nämnden fastställde ny taxa för bygglov och införde flera nya e-tjänster, bland annat för bygglovsansökningar men även för klagomålshantering. Nämnden nådde målen för tre av sina fyra uppföljningsmått.

Viktiga händelser:

 • Personalomsättningen inom miljö- och byggverksamheten har varit hög, vilket lett till att nämnden inte hunnit med alla planerade tillsynsåtgärder. En ny miljöchef har rekryterats och tillträdde efter sommaren.
 • Under året har nämnden beviljat 40 startbesked för småhus och bostadslägenheter. Kumla kommun har beviljats statsbidrag med 1,7 mkr för ökat bostadsbyggande, så kallad ”byggbonus”.
 • Flera e-tjänster inom myndighetsnämndens ansvarsområde har införts, bland annat för ansökan om bygglov, förhandsbesked, registrering för livsmedelsanläggning och att lämna klagomål på boendemiljö.

Måluppfyllelse

Myndighetsnämnden hade 4 uppföljningsmått och nådde målen för tre av dessa.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden redovisade ett överskott på 1,6 mkr mot budget, främst på grund av lägre lokalkostnader och högre statsbidrag än beräknat. Kumlas första naturvårdshandläggare anställdes, på naturreservatet Björka lertag påbörjades restaurering och campingen slog nytt besöksrekord. Nämnden nådde målet för 3 av sina 10 uppföljningsmått, 2 nåddes inte och 5 nåddes delvis.

Viktiga händelser:

 • Kronprinsessan Victoria besökte Kvarntorps friluftsområde.
 • Kumlasjön tömdes i syfte att ta bort olagligt inplanterad spegelkarp.
 • Campingen på Djupadalsbadet slog nytt besöksrekord.
 • Kumla kommun nominerades till årets kulturkommun. • Allaktivitetshuset stängdes.
 • Ett stort angrepp av granbarkborre gjorde det nödvändigt att avverka delar av skogen i Hällabrottet.

Måluppfyllelse

Kultur- och fritidsnämnden hade 10 uppföljningsmått och nådde målet för 3 av sina 10 uppföljningsmått, 2 nåddes inte och 5 nåddes delvis.

Konstverket Mr. Majestät som står på Kvarntorpshögen.

Nämnd för livslångt lärande

Nämnd för livslångt lärande redovisade ett överskott på 3,2 mkr mot budget, trots ett stort underskott inom personalkostnader. Att det ändå blev ett totalt överskott beror på större statsbidrag än budgeterat som till viss del avser ersättning för personalkostnader. Under året beslutade nämnden att lägga ner JN-gymnasiet. Elevernas måluppfyllelse förbättrades för andra året i rad och sjuktalen fortsätter att sjunka, framförallt inom förskolan. Flera rekryteringar för vakanta chefstjänster, både inom förskolan och skolan. Nämnden nådde målen för 6 av sina 12 uppföljningsmått, övriga 6 nåddes delvis.

Viktiga händelser:

 • Nämnden beslutade att lägga ner JN-gymnasiet.
 • Förskolan Sörby öppnades.
 • Bygget påbörjades av den fristående förskolan Fjärilen.
 • Tre nya förskolechefer och tre nya rektorer rekryterades.
 • Förvaltningen påbörjade övergången till en dator per elev i grundskolan.
 • En länssamverkan om yrkesutbildningar för vuxna inleddes.

Måluppfyllelse

Nämnd för livslångt lärande hade 12 uppföljningsmått och nådde målen för 6 av sina 12 uppföljningsmått, övriga 6 nåddes delvis.  

Vård- och omsorgsboendet Akvarellen

Socialnämnden

Socialnämnden redovisade ett underskott på 15,5 mkr mot budget. Orsaken är framför allt ökade kostnader för personlig assistans, externa vårdplatser inom LSS och avveckling av boendeplatser för nyanlända. Nämnden nådde målen för 6 av sina 10 uppföljningsmått, övriga 4 nåddes delvis.

Viktiga händelser:

 • Verksamhetschefen för hemtjänst slutade och rekrytering av ny verksamhetschef för hemtjänsten påbörjades i september.
 • Ledningen för hemtjänsten arbetade med att undersöka organisatoriska och sociala arbetsförhållanden enligt ett föreläggande från Arbetsmiljöverket. I augusti 2018 avslutade Arbetsmiljöverket ärendet.
 • Verksamheten för ensamkommande barn och unga anpassades till det förändrade uppdraget och till de statliga ersättningarna. Det innebar även vissa personalneddragningar. I december beslutade nämnden att stänga det sista HVB-hemmet (Hem för vård och boende).
 • I augusti startade bygget av ett specialboende inom LSS med tio nya platser. Det ger möjlighet att verkställa de beslut om boende för personer som väntar på ledig lägenhet och därmed avsluta dyra insatser med personlig assistans.
 • Sedan införandet av Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård har förvaltningen arbetat med att säkra processerna för att undvika betalningsansvar. Förvaltningen hade inte någon kostnad för betalningsansvar under 2018.
 • I mars beslutade socialnämnden om lokalprogram för nytt vård- och omsorgsboende.
 • En handlingsplan för heltidstjänster togs fram gemensamt mellan Kumla kommun och Kommunal. Målet är att under 2020 erbjuda heltidstjänst för alla som önskar det.

*Anmälan om brister i arbetsmiljö eller arbetstider kan göras enligt 6 kap. 6a § i arbetsmiljölagen, av t ex arbetstagare eller skyddsombud.

Måluppfyllelse

Socialnämnden hade 10 uppföljningsmått och nådde målen för 6 av sina 10 uppföljningsmått, övriga 4 nåddes delvis.

Några händer som tillsammans håller i en planta och lite jord.