Sammanfattning

Lärare som står framme vid tavlan och pekar

Årets resultat: +76,6 miljoner kronor

Kommunens resultat för 2018 blev ett överskott på knappt 77 miljoner. Det var hela 40 miljoner bättre än budgeterat. Av överskottet var 17,4 miljoner intäkter från tomtförsäljningar, dessa intäkter har kommunen använt till bland annat gator och belysning i samband med byggprojekt och exploatering.

Resultatet var 6,1 procent av skatteintäkter och statsbidrag, ungefär samma andel som 2017. Räknar man bort realisationsvinsterna var resultatet drygt 4,7 procent, och det räckte gott och väl till att nå resultatmålet på 2,5 procent.

Nämnderna redovisade tillsammans ett mindre budgetunderskott på 0,7 miljoner. Det var en rejäl förbättring mot 2017 då nämndernas budgetunderskott var drygt 20 miljoner. Skillnaderna var dock stora mellan nämnderna. Socialnämnden lämnade återigen ett större budgetunderskott (15,4 miljoner) medan övriga nämnder lämnade budgetöverskott.

Skatteintäkter och statsbidrag ökade med 37,4 mkr (drygt 3 procent), främst tack vare ökad befolkning och därmed ökat skatteunderlag.

Nettokostnaderna ökade med 55,6 miljoner (4,8 procent). Ökningar av försörjningsstöd, personalkostnader och köp av verksamhet balanserades av minskade kostnader för reparation och underhåll av lokaler.

Samma måluppfyllelse som 2017 - drygt 64 procent

Kumla kommun har en styrmodell med nio övegripande politiska mål som mäts genom ett antal olika mått på både övergripande nivå, nämndnivå och verksamhetsnivå. Den totala måluppfyllelsen 2018 var 64,5 procent, samma resultat som 2017, men 2018 hade kommunen 20 övergripande uppföljningsmått mot 16 förra året. Kumla nådde målet helt för 9 mått och delvis för 8 mått. För 3 mått nåddes inte målet. Målet uppfylldes helt för bland andra dessa mått:

  • Bostadsproduktion (150 nya bostäder)
  • Företagsklimat (plats 68 i kommunrankningen)
  • Minskad andel skyddsbehövande 20–25 år som inte studerar eller arbetar (17,1 %)
  • Planberedskap för minst 250 bostäder (500 st)
  • Nöjdheten med trygghet och bemötande på Ung Fritids mötesplatser (88 %)
  • Fler elever som känner sig trygga i grundskolan (92 %) och gymnasiet (93 %)
  • Andel heltidsarbetande inom kommunen (82,1 %)
  • Genomsnittlig handläggningstid för ekonomiskt bistånd vid nybesök (13 dagar)
Sörby förskolas gård och baksida

Ny förskola och renovering av Djupadalsbadet

Den nybyggda förskolan i Sörby öppnade med plats för 100 barn. I augusti startade bygget av ett LSS-boende med tio nya boendeplatser.

Kommunen beslutade att lägga ner JN-gymnasiet, och även att stänga det sista återstående HVBhemmet då antalet ensamkommande barn har minskat kraftigt.

Inom skolan startade införandet av en dator per elev.

Renoveringen av Djupadalsbadets utomhusbassänger blev klara och campingen slog återigen besöksrekord med totalt 6 500 gästnätter, hela 1 200 fler än 2017.

När det gäller bostäder fortsätter planeringen för nybyggen, och två detaljplaner för flerfamiljshus blev klara. Kommunen har gett klartecken för 40 småhus och lägenheter, och Kumla har beviljats statsbidrag, så kallad byggbonus, med 1,7 miljoner för ökat bostadsbyggande.

Arbetet med översiktsplanen fortsatte liksom planeringen för nya bostäder i Gröna Sörby.

Fler e-tjänster och start av fritidsbank

Kommunen fortsatte att utveckla och införa fler e-tjänster. Bland annat för tomtkön, där man nu kan registrera sig som sökande, logga in för att se sitt tomtkönummer och betala och förnya köavgiften. Andra nya e-tjänster är bland annat bygglovsansökan, förhandsbesked och möjlighet att lämna klagomål på boendemiljö.

Kommunen startade Fritidsbanken, där medborgare kan låna sport- och fritidsartiklar gratis. Allaktivitetshuset stängdes och Ung Fritid flyttade fritidsgårdsverksamheten till kyrkskolan.

Bild inifrån Fritidsbanken som visar på pulkor, hockeyklubbor, tennisrack och en affärsdisk.

Tömning av Kumlasjön och avverkning till följd av torkan

Ett stort projekt inom naturvård var att tömma Kumlasjön för att ta bort olagligt inplanterad spegelkarp. Den svåra torkan medförde stora angrepp av granbarkborre vilket gjorde att kommunen tvingades avverka delar av skog i Hällbrottet och Kvarntorp. En restaurering påbörjades av naturreservatet Björka lertag.

I övrigt kan nämnas att Kvarntorps friluftsområde fick kungligt besök av kronprinsessan Victoria, och att Kumla var en av åtta nominerade till Årets kulturkommun, som utses av fackförbundet Vision.

Valår och ny mandatfördelning

2018 var ett valår och i Kumla resulterade valet i en ny mandatfördelning. Kommunen fortsätter att styras av en koalition med Socialdemokraterna och Moderaterna med sammanlagt 23 av 45 mandat. Valdeltagandet ökade något från 85,5 år 2014 till 86,7 procent vilket var glädjande.