Medarbetare

Kumla kommun fortsätter att vara en tillväxtkommun vilket gör att även verksamheterna växer och förändras för att möta medborgarnas behov. Kommunens omkring 2 200 medarbetare arbetar för medborgarnas bästa. Det är viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare för att trygga personal- och kompetensförsörjningen nu och framöver. Det här avsnittet beskriver hur kommunen arbetar för att öka måluppfyllelsen vad gäller medarbetare.

Två händer bildar formen av ett hjärta

Anställda

Den 1 november 2018 hade Kumla kommun 2 165 anställda med månadslön, varav 79 procent kvinnor och 21 procent män. Antalet anställda har minskat med 97 personer och 86 årsarbetare1 från 2017. Anledningen till att antalet anställda har minskat mer än antalet årsarbetare är att allt fler medarbetare har en högre sysselsättningsgrad. De förvaltningar där personalstyrkan minskat mest är socialförvaltningen och kommunledningsförvaltningen.

Kommunledningsförvaltningen har minskat med 20 medarbetare inom BEA, ett kollektivavtal för arbetstagare i arbetsmarknadsåtgärder. Antal tillsvidareanställda minskade däremot inte utan ökade med två medarbetare till 1 747. Andelen tillsvidareanställda är nu 81 procent, en ökning med 4 procent från 2017.

Socialförvaltningens minskning förklaras av minskat flyktingmottagande och avveckling av boende för ensamkommande barn.

Snittålder

De anställdas genomsnittsålder var den 1 november 44 år bland både kvinnor och män. För båda könen ökade snittåldern mot 2017 då den var 43 år. Kultur- och fritidsförvaltningen hade den lägsta snittåldern med 41 år medan löneförvaltningen hade högst snittålder med 47 år följt av kommunledningsförvaltningen, 46 år. De största förvaltningarna, socialförvaltningen och förvaltning för livslångt lärande, hade en snittålder på 43 respektive 44 år.

Sysselsättningsgrad för månadsanställda

Ett av uppföljningsmåtten för det strategiska målområdet medarbetare är att andelen heltidsarbetande ska öka. Vid mättillfället hade 82 procent av alla månadsavlönade medarbetare en heltidsanställning vilket var en ökning med 1,48 procent från 2017.

Andelen män som arbetar heltid är 90 procent medan andelen kvinnor som arbetar heltid är 80 procent. 11 procent av de heltidsanställda medarbetarna hade en tjänst-, studie-, eller föräldraledighet till viss del, cirka hälften av dessa är tjänstledigheter.

Kommunledningsförvaltningen har ökat andelen heltider mest. Ökningen beror på färre anställda enligt BEA-avtalet inom arbetsmarknad och integration, eftersom de oftast arbetar deltid. En handlingsplan för att öka antalet heltidsarbetande togs fram i slutet av 2017 av arbetsgivaren och Kommunal, som kommunstyrelsen sedan beslutade. Handlingsplanen gäller till och med maj 2021.

Personal- och kompetensförsörjning

Personal- och kompetensförsörjningen blir en allt mer strategisk fråga och alla förvaltningar hade under 2018 svårt att rekrytera medarbetare med efterfrågade kvalifikationer. Det är en stor konkurrens om arbetskraft till offentlig sektor de kommande åren, därför har alla förvaltningar tagit fram kompetensförsörjningsplaner under året. Planerna ska bidra till ett strukturerat arbetssätt för att trygga kompetensbehoven på kort och lång sikt. Personalavdelningen har tagit fram ett stödmaterial som ska hjälpa förvaltningarna med kompetensförsörjningsplanerna. I samband med det har personalavdelningen även hållit föreläsningar för alla chefer för att öka kunskaperna inom kompetensförsörjning.

Ledarförsörjning

Att vara chef är ett komplext uppdrag. Att börja som ny chef i Kumla kommun ska kännas välkomnande och enkelt. För att ge bättre förutsättningar för uppdraget har den centrala introduktionen som personal, ekonomi, kansli och it ansvarar för reviderats.

För att vara en attraktiv arbetsgivare för nuvarande och potentiella chefer och skapa tydlighet kring vad kommunen erbjuder och förväntar sig av en chef har personalavdelningen under 2018 börjat ta fram en ledarplattform. Ledarplattformen ska tydliggöra vilket chef- och ledarskap kommunen vill främja och sammanfatta vilka aktiviteter för chefsutveckling som kommunen samordnar på central nivå.

Sedan 2014 har kommunen erbjudit första linjens chefer att delta i ledarskapsprogrammet ”Det personliga ledarskapet”. 11 av cheferna deltog 2018. Hösten 2018 startade en ny omgång av ”Framtida ledare”. 12 medarbetare deltar i programmet som omfattar totalt sex dagars utbildning och två dagars skuggning av chef, under en sexmånadersperiod.

Jämställdhet

Av Kumla kommuns anställda är 79 procent kvinnor och 21 procent män. I 19 av 120 kategoriserade yrken är könsfördelningen jämn (60/40). I 66 av 120 yrken arbetar såväl kvinnor som män. Kommunen gör regelbundna lönekartläggningar för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete.

En cykel med en cykelhjälm hängandes på styret

Arbetsmiljö och hälsa

Den arbetsmiljöutbildning som chefer och arbetsplatsombud erbjuds, Den goda arbetsplatsen, är ett samarbete mellan Region Örebro län, Regionhälsan och sju kommuner; Örebro, Kumla, Hallsberg, Laxå, Lindesberg, Ljusnarsberg och Lekeberg. Under 2018 erbjöds åtta omgångar av utbildningen där Kumla hade två platser per omgång. Totalt var det 13 chefer och ett skyddsombud från Kumla som deltog i utbildningen.

Kumla kommuns arbetsmiljöpolicy reviderades senast 2001. Sedan dess har det skett många förändringar inom arbetsmiljöområdet, bland annat har föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö tillkommit. Kommunen reviderade därför policyn 2018 och kompletterade den med riktlinjer för det systematiska arbetsmiljöarbetet samt riktlinjer vid kränkande särbehandling och trakasserier.

Utifrån ett nytt centralt samverkansavtal som började gälla 1 november 2017 har en partsgemensam arbetsgrupp sett över och reviderat Kumla kommuns lokala samverkansavtal.

Alla med en anställning på minst tre månader under innevarande år får ett friskvårdsbidrag på 1 000 kronor per år. Användningen av friskvårdsbidraget minskade 2018 jämfört med tidigare år. 2018 var det 66 procent av de som fått sitt bidrag som användde det, jämfört med 78 procent 2017. Kostnaden för friskvårdsbidraget är däremot nästan lika som föregående år vilket kan betyda att de medarbetare som har använt sitt friskvårdsbidrag har utnyttjat ett större belopp än tidigare år. Djupadalsbadet är fortfarande den plats där flest medarbetare använder sitt friskvårdsbidrag.

Kumla kommun eftersträvar en bra miljö och friska medarbetare. Därför erbjuds alla tillsvidareanställda att hyra en förmånscykel via bruttolöneavdrag. 317 av kommunens tillsvidareanställda har antagit erbjudandet och cyklar därför på en förmånscykel.

Frisknärvarotalet minskade något från 59 procent till 56 procent 2018. Alla medarbetare som har mindre än sex sjukdagar per år räknas som friska. Män har högre frisknärvaro än kvinnor, 66 procent var sjuka 0–5 dagar under hela året medan motsvarande siffra för kvinnor var drygt 53 procent.