Kommunövergripande mål och styrsystem

I och med 2018 års bokslut har Kumla kommun använt sin nuvarande styrmodell fullt ut i fem år.

Skylt med texten vision

Vision 2025

Styrmodellen baseras på kommunens vision om att Kumla kommun alltid ska sträva efter att vara lite bättre genom att växa smart, satsa på barn och unga, ta hand om invånarna och dra nytta av den närhet som finns.

Styrmodell och politiska prioriteringar

För att säkerställa att hela organisationen och alla verksamheter förstår visionen och arbetar efter den, använder kommunen en styrmodell med nio politiska mål som mäts genom ett antal uppföljningsmått på både nämndnivå och kommunövergripande nivå.

Skriv tabellbeskrivning här

Nio politiska mål

Demokrati och dialog

Invånare, brukare och medarbetare ska ha möjlighet till ett aktivt deltagande. Syftet är att öka befolkningens delaktighet och stärka medborgarnas demokratiska inflytande.

Service och tillgänglighet

Representanter för Kumla kommun ger en god service och gott bemötande och har en hög tillgänglighet för invånare, brukare och näringsliv.

Ekonomi

Kumla kommun använder sina ekonomiska resurser på ett ansvarsfullt och produktivt sätt.

Medarbetare

Medarbetarna upplever Kumla kommun som en god arbetsgivare och trivs på sina arbetsplatser.

Folkhälsa, vård och omsorg

Kumla kommun erbjuder god vård, omsorg och stöd samt arbetar förebyggande i all verksamhet.

Utbildning och livslångt lärande

I Kumla kommun prioriteras det livslånga lärandet där alla elever når godkända resultat och där kommunen värdesätter all form av kunskap.

Kultur och fritidsliv

Kumla kommun erbjuder ett brett och stimulerande utbud av kultur- och fritidsaktiviteter.

Miljö, trygghet och teknik

Kumla kommun är en miljövänlig och trygg kommun som satsar på hållbara alternativ och nya tekniska lösningar.

Boende, infrastruktur och näringsliv

Kumla kommun har en utvecklad infrastruktur och ett brett utbud av attraktiva boendeformer samt underlättar för företagande.

Målkedja med fyra nivåer

Styrmodellen ger kommunen en målkedja med fyra nivåer:

  • En vision
  • Nio strategiska mål på fullmäktigenivå
  • Bearbetade mål på nämndnivå
  • Uppföljningsmått med gränsvärden

Alla mål och mått, dels fullmäktiges och dels nämndernas, ska tillsammans bidra till att Kumla uppnår visionen.

Exempel

Ett politiskt målområde är service och tillgänglighet. Här har kommunledningsförvaltningen ett mål som ser ut så här:

Förvaltningen ska leverera god service och ett gott bemötande till medborgarna

Hur förvaltningen lyckas med just det målet mäts genom att delta i en undersökning, som innebär att ett företag ringer in till kommunens servicecenter med en mängd vanliga frågor för att se hur snabbt de lyfter på luren, om de har ett bra svar att ge och hur vänligt och professionellt bemötandet är. Måtten som kopplas till målet ser därför ut så här:

Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga?

Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen?

De här måtten är förvaltningen och servicecenter bra på, och därför ställs även höga krav. Kumla ska in på topp 10 i Sverige i båda måtten innan förvaltningen kan vara helt nöjd, och 2018 blev resultatet tillräckligt bra på det första men inte på det andra. Därför bidrar det första måttet till måluppfyllelsen och det andra behöver mer arbete innan det kan stärka resultatet, även om resultaten i undersökningen blev bättre i båda måtten.

Måluppfyllelsegrad

Den sammanlagda måluppfyllelsen 2018 var 64,5 procent totalt för kommunen. Det är exakt samma resultat som 2017, trots stora förändringar i såväl mål som mått jämfört med 2017. Nämndernas måluppfyllelse varierade från 55 procent till 76 procent, vilket är ett något bättre resultat än 2017.

Några av de viktigaste måtten som nämnderna uppfyllde var:

  • Andelen heltidsarbetande av de anställda inom Kumla kommun (82,1 %)
  • Kommunens låneskuld får uppgå till maximalt 250 mkr under åren 2018-2020 (175 mkr)
  • Miljö- och hållbarhetskrav vid upphandling av varor, tjänster och entreprenader, enligt miljöstyrningsrådets kriterier (100 %)
  • Skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-25 år som varken förvärvsarbetar eller studerar (17,1 %)
  • Företagsklimatet i Kumla kommun (Kommunrank 68)