Ekonomisk översikt

Som kommun är det viktigt att hushålla med resurserna och se till att kommuninvånarnas pengar används på ett ansvarsfullt sätt.

Årets resultat

Årets resultat blev +76,6 mkr vilket var 40 mkr bättre än budgeterat. Av överskottet var 17,4 mkr realisationsvinster från tomtförsäljningar. En stor del av dessa intäkter har kommunen använt till att finansiera anläggningstillgångar som till exempel gator och belysning i samband med nybyggnation.

Resultatet motsvarade 6,1 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag. I diagrammet nedan jämförs resultatet i Kumla med riket och den kommungrupp Kumla kommun tillhör.

Finansiella mål

Kommunfullmäktige har beslutat om finansiella mål för ekonomiskt resultat, låneskuld och borgensåtaganden, skattesats och budgetföljsamhet. Kommunen nådde alla mål utom målet om budgetföljsamhet.

Skriv tabellbeskrivning här

Resultatmål

Mål:

Kommunens resultat ska uppgå till minst 2,5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Resultatet ska vara justerat för realisationsvinster.

Resultat:

Kommunens resultat uppgick till 6,1 procent. Rensat från realisationsvinster uppgick resultatet till 4,7 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Skriv tabellbeskrivning här

Låneskuld och borgensåtagande

Mål:

Kommunens låneskuld får uppgå till maximalt 250 mkr under åren 2018–2020. Kommunens borgensåtaganden får uppgå till maximalt 2 210 mkr under åren 2018–2020 och ska på sikt minska.

Resultat:

Kommunens låneskuld uppgick till 175 mkr vid årsskiftet. Kommunen gjorde ingen nyupplåning. Kommunens borgensåtaganden uppgick till 2 011,9 mkr. Det är en minskning med 134,6 mkr jämfört med 2017.

Skriv tabellbeskrivning här

Skattesats

Mål:

Kommunens skattesats ska vara lägre än genomsnittet i angränsade kommuner (Örebro, Hallsberg och Lekeberg).

Resultat:

Kumla kommuns skattesats var 18 öre lägre än genomsnittet i angränsande kommuner.