Årsredovisning 2018

Lärare som står framme vid tavlan och pekar

Sammanfattning

Här hittar du en sammanfattning av allt det som hänt i Kumla under 2018.

Fakta om Kumla

Antal invånare, mandatfördelning och skattesats. Bland annat.

Det är nu dags att summera kommunens verksamhet för 2018. Ett år där många av er gjort en viktig insats då ni röstade i de allmänna valen och det är glädjande att röstdeltagandet har ökat. Det visar att fler röstberättigade tycker att det är viktigt att göra sin röst hörd och givetvis hoppas vi på en ökning även i det kommande valet till Europaparlamentet.

När kommunfullmäktige beslutade om budget 2018 var vårt resultatmål att få ett överskott på 36,7 miljoner kronor. Årets resultat visar på ett överskott på 76,6 miljoner kronor, vilket beror på ett bättre resultat än budgeterat för finansförvaltningen. Överskottet består till stor del av intäkter från försäljning av tomter. De intäkterna ska egentligen jämföras med kostnader som vi under tidigare och kommande år har för att finansiera exempelvis gator och belysning i våra nya bostadsområden. Men även kommunens skatteintäkter och finansiella intäkter (avkastning på placerade medel) gav ett överskott mot budget. Däremot redovisade nämnderna tillsammans ett litet budgetunderskott på 0,7 miljoner kronor.

Överskottet ger oss bättre förutsättningar att klara av de viktiga investeringarna som stundar när fler äldre och barn behöver kommunal service.

Uppdraget en kommun har är stort och ansvarsfullt. All verksamhet inom Kumla kommun möter och ger service till medborgare, näringsliv och besökare. Det kan vara besökare på Djupadalsbadet, i Kvarntorps fritidsområde eller vid Älgasjön. Eller när man som medborgare är i behov av extra stöd för att fungera i sin vardag, som elev i skolan eller som vårdnadshavare till barn i förskolan. Men även att ha tillgång till rent vatten, fungerande avlopp, snöröjning och sandning av kommunens gator.

De flesta nämnder lämnade budgetöverskott, förutom socialnämnden som lämnade ett budgetunderskott på 15,4 miljoner kronor. Under året har socialnämnden och dess förvaltning arbetat för att minska sina kostnader genom att bland annat minska sjukfrånvaron. Detta arbete handlar inte bara om pengar utan även om att vår personal ska orka genomföra sina arbetsdagar för att möta Kumlaborna med positiv attityd och rätt kompetens och kunskap.

Nämnd för livslångt lärande har arbetat med att öka måluppfyllelsen genom ”Kunskap i fokus” och glädjande nog ser vi en liten ökning av elevernas måluppfyllelse. Dessutom har ett stort arbete påbörjats med att skapa förutsättningar för ”en dator per elev”, även om vi sett vissa brister i infrastrukturen. Nu fortsätter arbetet med att lösa detta så att lärare och elever får förutsättningar för nya arbetssätt.

Kultur- och fritidsnämndens medarbetare möter Kumlaborna under mer lättsamma former och vi kan konstatera att vår camping slog nytt besöksrekord. Det gläder oss att besökare hittar till våra olika attraktiviteter som Djupadalsbadet och Sjöparken. Det leder även till att handel och restauranger får fler besökare. Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar varje dag för att stödja föreningarna. För att skapa möjlighet för alla medborgare att utöva någon fritidsaktivitet, oavsett ekonomisk status, har kommunen under året startat en så kallad fritidsbank, där alla kan låna sport- och fritidsartiklar kostnadsfritt.

Samhällsbyggnadsnämnden och dess förvaltning är kommunens redskap för infrastruktur och byggande. Under året har ett nytt LSS-boende börjat byggas och den nya förskolan i Sörby har färdigställts. Detaljplanen för kvarteret Jägaren är färdig och byggandet av bostäder i flerfamiljshus börjar inom en snar framtid.

Den övergripande planeringen av Vätternvattenprojektet har startat och syftet är att långsiktigt säkerställa vår tillgång till vatten. Det dröjer dock minst tio år innan Vätternvatten rinner ut i våra kranar.

Ett viktigt och gemensamt fokus för hela organisationen, såväl politiskt som bland tjänstepersoner, är att skapa förutsättningar för att vara en attraktiv arbetsgivare så att sjukfrånvaron minskar och fler vill välja att arbeta inom kommunen. Genom gemensamma uppföljningar av handlingsplaner ska vi bli en bättre arbetsgivare och minska sjukfrånvaron.

2018 års resultat, såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt, ger kommunen goda framtidsutsikter för att utvecklas. Vi ska fortsätta arbeta för att Kumla ska vara en attraktiv kommun att bo, besöka, arbeta och leva i.

Katarina Hansson, Kommunstyrelsens ordförande