POSOM - psykiskt och socialt omhändertagande

Här finns informaiton om POSOM, som har till uppgift att ge krisstöd genom ett psykiskt och socialt omhändertagande av drabbade vid i huvudsak en större olycka eller kris.

Körsbärsblom och en humla

Det innebär att en i ett akut skede arbetar för att skapa trygghet och ge omsorg till drabbade och anhöriga. Ett gott omhändertagande har betydelse för att minska stressreaktioner och förebygga framtida sjukdomstillstånd.

POSOM:s olika grupper

I Kumla kommun består POSOM av en ledningsgrupp, en insatsgrupp, och en grupp med stödpersoner. Det är ett samarbete mellan kommunala verksamheter, sjukvård, polis, räddningstjänst och trossamfund. Grupperna kan kallas in vid akuta händelser i kommunen men kan även kallas in vid vardagsolycker inom Kumla kommun eller vid olyckor i andra kommuner där Kumlabor är inblandade.

POSOM:s ledningsgrupp

I POSOM ledningsgrupp ingår förvaltningscheferna från socialförvaltningen och förvaltning för livslångt lärande, representanter från Nerikes Brandkår, lokal representant från Polisen, vårdcentralschefen i Kumla samt kyrkoherden från Svenska kyrkan. Gruppens uppgifter är bland annat att leda och fördela arbetsuppgifterna för det psykiska och sociala omhändertagandet, se till att nödvändiga resurser finns tillgängliga och sammankalla stödgrupper vid behov.

POSOM:s insatsgrupp

POSOM insatsgrupp består av personal med kunskaper att ge kvalificerat psykosocialt stöd i svåra situationer. I gruppen ingår personal från socialförvaltningen, Region Örebro län (Kumla vårdcentral) och Svenska kyrkan. Gruppen ska på kort varsel kunna rycka ut vid en händelse för att bistå räddningspersonal och polis vid exempelvis en olycksplats. Där ska de hjälpa till med att ta hand om behövande personer. Vid behov ska ett kriscentrum upprättas vid lämplig samlingslokal. Insatsgruppens uppgift är även att hjälpa till att lösa praktiska uppgifter som eventuellt uppstår i och med en händelse.

POSOM:s stödgrupp

Stödgruppen består av intresserade personer inom olika verksamhetsområden inom kommunen. Deras uppgift är att i första hand ta hand om praktiska göromål vid en omhändertagande insats. Det kan innebära tröst och medmänsklighet, men också utspisning och praktisk vägledning till de drabbade.

Till dig som varit med om en allvarlig händelse

Den som varit med om en händelse som upplevts som otäck och skrämmande, kan känna sig eller handla på ett sätt som man inte väntat sig eller inte förstår. Så kan det bli när du själv eller någon du känner blivit skadad eller om någon i din familj eller nära bekant har dött. När det händer kan du eller din familj blir rädd och orolig.

Läs gärna mer i vår folder Till dig som varit med om en allvarlig händelse.