Socialförvaltningens värdegrund

Din trygghet, vårt jobb!

Trygghet

Vår grundsyn är att varje människa är unik, värdefull och har rätt till ett värdigt liv. Du ska med förtroende kunna vända dig till oss för att få råd, stöd och hjälp i olika skeden av livet. Ditt välbefinnande är vårt fokus. Du ska bli sedd och lyssnad till av ansvarsfulla, pålitliga och engagerade medarbetare. Du ska känna dig trygg i att medarbetarna använder sig av den utbildning och kompetens som krävs för att utföra sina arbetsuppgifter. För att arbeta rättsäkert följer vi de lagar och riktlinjer som styr vår verksamhet.

Inflytande och delaktighet

Vi ska stödja, motivera och uppmuntra till personlig utveckling utifrån dina egna förmågor och resurser. Din integritet och ditt självbestämmande ska respekteras och vi ska främja ditt inflytande, din delaktighet, din makt och ditt ansvar över ditt liv.

Professionellt bemötande

Vi har en helhetssyn i vårt arbete där vi är lyhörda för dina behov och din förmåga. Vi möter dig utifrån din specifika situation samt har ett respektfullt och engagerat förhållningssätt. Vi har en positiv inställning till alla vi möter. Vi är medvetna om den makt vi har och använder den på ett ansvarsfullt sätt utifrån vår profession.

Bild över socialförvaltningens värdegrund

Om värdegrunden

Kumla kommuns socialförvaltning beslutade 2013 att anta en gemensam värdegrund för verksamhetsområdena Vård och omsorg, LSS-omsorgen samt Individ och familjeomsorgen.

Värdegrundsarbetet påbörjades våren 2013 och under året har styrgrupp, projektgrupp och arbetsgrupp med representanter från ovanstående verksamheter arbetat fram denna värdegrund.

Syftet med värdegrunden är att skapa ett gemensamt förhållningssätt som ska prägla allt vårt arbete.

Målet är att skapa och införa en värdegrund med fokus att förbättra, bibehålla eller kompensera livsvillkoren för den enskilde.

Socialförvaltningens värdegrund byggs upp av gemensamma normer och värderingar som ska styra vårt dagliga arbete i syfte att nå verksamhetens mål. Värdegrunden tydliggör vårt förhållningssätt, hur vi bemöter varandra och hur vi förhåller oss till vår omvärld.

Vårt ansvar

Arbetet med vår värdegrund innebär att ständigt söka nya lösningar, använda och dela med oss av idéer, kunskap och kompetens för att förbättra och utveckla verksamheten.

Vårt uppdrag är att väga samman den bästa tillgängliga kunskapen på området med vår professionella expertis och din situation, din erfarenhet och dina önskemål. Vi har en positiv inställning och är stolta över vårt uppdrag.

Förhållningssätt

”Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. För att kunna hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer, än vad hon gör, men först och främst förstå, vad hon förstår. Om jag inte kan det, så hjälper det inte, att jag kan och vet mer. Vill jag ändå visa, hur mycket jag kan, beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre istället för att hjälpa honom. All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därför måste jag förstå, att detta med att hjälpa, inte är att vilja härska utan att vilja tjäna. Kan jag inte detta så kan jag heller inte hjälpa någon.”

Sören Kierkegaard 1813-1855