Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Kommunal anslagstavla

Välkommen till Kumla kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du justerade protokoll och föreskrifter från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt våra nämnder.

Från och med den dag då protokollet anslås (publiceras) och tre veckor framåt kan besluten överklagas.

Laglighetsprövning

Om du anser att kommunen till exempel har fattat ett beslut som bryter mot en lag eller annan författning, kan du lämna in ett överklagande genom laglighetsprövning. Det kallades tidigare för kommunalbesvär. Beslut som kan överklagas genom annan lag än kommunallag kan inte överklagas genom laglighetsprövning.

En laglighetsprövning måste du lämna in skriftligt till förvaltningsrätten, senast inom tre veckor från den dag som kommunen har meddelat sitt beslut på kommunens officiella anslagstavla. I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Överklagan ska sedan skickas till Förvaltningsrätten i Karlstad.

Om ditt överklagande bifalls av förvaltningsrätten, upphävs kommunens beslut. Ett nytt beslut i frågan fattas inte automatiskt utan ärendet måste på nytt tas upp av kommunen.

På Förvaltningsrätten i Karlstads webbplats kan du läsa mer om laglighetsprövning.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På Riksdagens webbplats kan du läsa mer om hur en laglighetsprövning går till enligt 13 kapitlet, kommunallagen (2017:725).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-12-08.


  Protokoll är tillkännagivet 2021-01-21 och finns förvarat på Kommunledningsförvaltningen, kansliet, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2021-02-11.Tillkännagivandet är publicerat: 210121-210211Förvaringsplats: Kommunledningsledningsförvaltning, kansliet, stadshusetHär kan du läsa protokollet.länk till annan webbplats
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från nämnd för livslångt lärandes arbetsutskott, 2021-01-15.


  Protokoll är tillkännagivet 2021-01-20 och finns förvarat på Förvaltning för livslångt lärande, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2021-02-22.Tillkännagivandet är publicerat: 210120-210211Förvaringsplats: Förvaltning för livslångt lärande, stadshusetHär kan du läsa protokollet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2021-01-14.


  Protokoll är tillkännagivet 2021-01-14 och finns förvarat på socialförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2021-02-04.Tillkännagivandet är publicerat: 210114-210204Förvaringsplats: socialförvaltningen, stadshuset

 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från Sydnärkes lönenämnd, 2020-12-09.


  Protokoll är tillkännagivet 2021-01-08 och finns förvarat på Kommunledningskansliet, stadshuset i Kumla. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2021-01-29.Tillkännagivandet är publicerat: 210108-210129Förvaringsplats: Kommunledningskansliet, stadshuset i Kumla
 • Kungörelse


  Om beslut att flytta fordon.


  Med stöd av lagen och förordningen om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:129 resp. 1982:198) har Kumla kommun den 23 november 2020 beslutat att flytta följande fordon till Kumla kommuns uppställningsplats:Datum: 2020-11-23
  Reg.nr: saknas
  Fabrikat: vagn
  Ursprunglig uppställningsplats: Örsta 104, Kumla
  Datum: 2020-11-23
  Reg.nr: saknas
  Fabrikat: traktor 704
  Ursprunglig uppställningsplats: Örsta 104, Kumla
  Datum: 2020-11-23
  Reg.nr: saknas
  Fabrikat: släp
  Ursprunglig uppställningsplats: Örsta 104, Kumla
  Ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats tillfaller kommunen om ägaren inte har hämtat fordonet inom tre månader efter det att kungörelse skedde (Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall, 6 §).Ägaren av ett fordon som har flyttats med stöd av denna lag är skyldig att ersätta kostnaden för flyttningen och de övriga åtgärder som vidtagits med stöd av lagen (lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall, 7 §)För utlämning av fordonet, kontakta Masoumeh Fazeli, 019-58 80 00, masoumeh.fazeli@kumla.se