Inledning

Digitalisering ger oss helt nya förutsättningar och spelregler för att utveckla Kumla kommun. Utvecklingstakten går allt snabbare och medborgarnas beteende och förväntningar förändras i en utsträckning som vi inte har sett tidigare. Användandet av digitaliseringens möjligheter är en av de viktigaste faktorerna för kommunens förmåga att möta våra medborgares behov och effektivisera verksamheten.

Digitalisering har inget egenvärde men är samtidigt en grundförutsättning och fungerar som en viktig möjliggörare. Genom att använda digitaliseringens möjligheter finns goda förutsättningar för verksamheter att bli mer effektiva samtidigt som vi ökar medborgarnyttan. Digitalisering ger också goda förutsättningar för att få en hållbar utveckling i samhället med fokus på välfärd, arbetsmarknad, konkurrenskraft och klimat.

Kumla kommuns förmåga att använda digitaliseringens möjligheter för att skapa nytta för medborgare är viktig för att upprätthålla och stärka medborgarnas förtroende. Globaliseringen ställer högre krav på en ökad digitalisering och det informationsutbyte som sker i kommunen behöver anpassas till detta.

Syfte

Omvärldsspaningen har två syften. Den ska fungera kunskapshöjande om vilka omvärldstrender och viktiga tilldragelser som påverkar eller kan komma att påverka Kumla fram till och med i första hand år 2020. Men spaningen ska också ge inspiration och grund för vårt arbete med att nå målen i Digitala Kumla 2025.

Metod

Utgångspunkten för denna spaning är studier av andra kommuners och offentliga verksamheters omvärldsanalyser, publikationer gjorda av organisationer som arbetar med trendsspaningar och nyheter inom digitaliseringsområdet. Rapporten bygger på första- och andrahandskällor och har tagits fram av kommunens utvecklingsstrateg som underlag för kommunens arbete med verksamhetsplanering och verksamhetsutveckling. Samtliga anställda fick under en vecka möjligheten att kommentera och tycka till om omvärldsspaningen via kommunens intranät Kumlaportalen.

Inledningsvis görs en trendspaning av de så kallade megatrender som råder, sen redovisas ett antal viktiga trender specifika för digitaliseringsområdet och därefter görs en spaning inom varje målområde i Digitala Kumla 2025. Till varje målområde följer ett antal frågor som kan fungera som diskussionsunderlag. Sist i rapporten finns ett exempel på en metod (TAIDA) som kan användas för att knyta ihop arbetet med vision, omvärldsspaning och handlingsplaner.

Omvärldsspaningens roll

Omvärldsspaningen är tänkt att fungera som underlag i kommunens strategiska planering eller som diskussionsunderlag i dialog med medarbetare eller medborgare. I kommunens processledningsmodell finns omvärldsspaning med som en grundförutsättning för vår verksamhetsutveckling.

Vad är en trend?

Med en trend avses en förändring i omvärlden som det finns anledning att tro kommer fortleva en tid och som kommer att påverka sin omgivning och därmed vår kommun. En trend är synlig och uppenbar, den har en riktning (ökar eller minskar) och finns inom ett visst område. Trender kan vara både konkreta och abstrakta. Det finns också megatrender som avser större, globala, utvecklingslinjer som ofta har ett längre tidsperspektiv.

Vad betyder digitalisering?

Digitalisering innebär att vi ser digitalisering som en genomgripande och samhällsomvandlande process där användningen av informationsteknik (it) enbart är en av flera beståndsdelar. Det är en transformerande kraft som handlar om att röra sig från ett läge till ett annat. Det handlar om att omvandlas med helt nya förutsättningar för samhället och människan. I denna transformation spelar den digitala tekniken en avgörande roll, men en organisation som enbart fokuserar på teknik kommer inte att genomgå en digital transformation.

Det finns tydliga samband mellan digitalisering och effektivitet. När vi talar om effektivitet pratar vi om intern och extern effektivitet. Med intern effektivitet avses utveckling inom den egna organisationens interna arbete och/eller processer. Detta i syfte att exempelvis skapa förutsättningar för att kunna åstadkomma mer, på ett snabbare och enklare sätt. Med extern effektivitet avses, förenklat uttryckt, en strävan efter att göra vardagen enklare för målgruppen/målgrupperna.

Mål för Kumlas digitalisering

För att stärka Kumla kommun har kommunfullmäktige antagit programmet Digitala Kumla 2025 med Digitalt först.

Programmet ska bidra till att stärka styrning och samordning inom digital förvaltning och därigenom skapa en kommun som erbjuder:

  • en enklare vardag för medborgare
  • en öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet
  • högre kvalitet och effektivare verksamhet.

Digitalt först innebär att digitala tjänster ska vara kommunens förstahandsval, där det är möjligt och relevant, i kontakter med privatpersoner och företag.

”Kumla är en modern kommun som möter medborgare och företagare och förenklar vardagen i livets alla skeden genom att tänka digitalt först.”