Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut som kommunen har fattat kan du överklaga det. Här får du informaion om hur du överklagar.

Kommunens beslut kan överklagas på två sätt, med så kallat förvaltningsbesvär eller genom så kallad laglighetsprövning. En del beslut kan inte överklagas alls.

Förvaltningsbesvär – beslut som rör individen

Om du som enskild individ inte är nöjd med ett beslut kommunen har fattat kan du överklaga det. Från det att du mottagit beslutet har du tre veckor på dig att överklaga beslutet hos den nämnd eller förvaltning som fattat det. Om du berörs av ett beslut är kommunen skyldig att underrätta dig om beslutet. Då ska kommunen också tala om hur du gör för att överklaga och var du ska skicka ditt överklagande. I överklagandet ska du förklara varför du tycker att beslutet ska ändras.

Om förvaltningen inte ändrar beslutet så att det blir som du vill, ska nämnden skicka överklagandet och handlingarna i ärendet till behörig överinstans, oftast Förvaltningsrätten i Karlstad. Förvaltningsrätten kan till exempel upphäva beslutet och komma fram till ett nytt.

Det är inte alla beslut som kan överklagas.

Laglighetsprövning – allmänna kommunala beslut

Vid överklagande av allmänna kommunala beslut prövar förvaltningsrätten om beslutet följer lagen. Det kallas laglighetsprövning. Kommunala beslut kan överklagas av alla medlemmar i Kumla kommun och ska lämnas in direkt till Förvaltningsrätten i Karlstad. Överklagandet ska ha kommit in till domstolen inom tre veckor från den dag då beslutsprotokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.

Förvaltningsrätten kan upphäva det kommunala beslutet om någon av följande grunder är uppfyllda:

  • Beslutet har inte kommit till på lagligt sätt.
  • Beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen.
  • Det organ som fattat beslutet har inte haft rätt att göra det.
  • Beslutet strider mot lag eller annan författning.

Vid laglighetsprövning kan förvaltningsrätten bara upphäva beslutet, inte fatta något nytt beslut.

Laglighetsprövning är inte möjlig om det i lag eller annan författning finns särskilda bestämmelser om överklagande.