Vatten och avlopp

Tillhandahålla dricksvatten

Ändamål: Tillhandahålla dricksvatten och säkerställa kommunens dricksvattenförsörjning.

Laglig grund: Rättslig förpliktelse. Artikel 6.1.c och 9.2.g dataskyddsförordningen och 6 § lag om allmänna vattentjänster.

Personuppgifter: Namn, företagsnamn, personnummer, organisationsnummer, adress, fastighetsförteckning, telefonnummer och mejladress.

Lagringstid: Personuppgifterna sparas så länge nämnden har behov av dem, i enlighet med nämndens dokumenthanteringsplan. Se avsnitt 4.14.2. Personuppgifter om ersättning till fallägare samt personuppgifter för vattenanalyser kommer arkiveras.

Överföring: Externa: Polismyndigheten och Länsstyrelsen Örebro län (vid kontaminerat vatten) Interna: Miljöenheten.

Tillhandahålla rening av avloppsvatten

Ändamål: Tillhandahålla rening av avloppsvatten och säkerställa att reningsprocessen håller en god kvalitet.

Laglig grund: Rättslig förpliktelse. Artikel 6.1.c dataskyddsförordningen och 6 § lag om allmänna vattentjänster.

Personuppgifter: Namn, företagsnamn, personnummer, organisationsnummer, adress, fastighetsförteckning, telefonnummer och mejladress.

Lagringstid: För evigt. Arkiveras enligt dokumenthanteringsplan. Se avsnitt 4.14.7.

Överföring: Externa: Polismyndigheten och Länsstyrelsen Örebro län. Interna: Miljöenheten.

Drift, underhåll och förnyelse av kommunens vatten- och avloppsanläggning samt ledningsnät

Ändamål: Drift, underhåll och förnyelse av kommunens vatten- och avloppsanläggning i form av:

  • Vattenverk
  • avloppsreningsverk
  • reservoarer
  • pumpstationer
  • tillhörande ledningsnät och andra anordningar

Laglig grund: Rättslig förpliktelse. Artikel 6.1.c dataskyddsförordningen och 10-15 §§ lag om allmänna vattentjänster.

Personuppgifter: Namn, företagsnamn, personnummer, organisationsnummer, adress, fastighetsförteckning, telefonnummer och mejladress.

Lagringstid: För evigt. Arkiveras enligt dokumenthanteringsplan. Se avsnitt 4.14.3. Personuppgifter som rör inventering av dagvattenbrunn gallras vid inaktualitet.

Överföring: Externa: Avtalsmotpart för kommunens tjänster. Aktörer som på uppdrag av Kumla kommun utför arbete i va-nätet. Uppgifter överlämnas till projektör i samband med projektering av va-nätet. Interna: Ekonomiavdelningen.

Anslutningar till kommunens vatten- och avloppsnät

Ändamål: Hantera anslutningar för dricksvatten, spillvatten eller dagvatten till
kommunens vatten- och avloppsnät.

Laglig grund: Fullgöra ett avtal. Artikel 6.1.b dataskyddsförordningen och 16-18 §§ lag om allmänna vattentjänster.

Personuppgifter: Namn, företagsnamn, personnummer, organisationsnummer, adress, fastighetsförteckning, telefonnummer och mejladress.

Lagringstid: För evigt. Arkiveras enligt dokumenthanteringsplan. Se avsnitt 4.14.3.

Överföring: Externa: Avtalsmotpart för kommunens tjänster. Aktörer som på uppdrag av Kumla kommun utför arbete i va-nätet. Interna: Ekonomiavdelningen.

Abonnemang för vatten, renhållning och slam

Ändamål: Administration av abonnemang för vatten, renhållning och slam.

Laglig grund: Fullgöra ett avtal. Artikel 6.1.b dataskyddsförordningen och 24-34 §§ lag om allmänna vattentjänster och 15 § renhållningslag.

Personuppgifter: Namn, företagsnamn, personnummer, organisationsnummer, adress, fastighetsförteckning, telefonnummer, mejladress, kontoinformation, bankuppgifter, ID-nummer till sopkärl och vattenmätarnummer.

Lagringstid: Personuppgifterna sparas så länge nämnden har behov av dem, i enlighet med nämndens dokumenthanteringsplan.Se avsnitt 4.14.3 och 4.15.1.

Överföring: Externa: EDP Consult AB, IDATA AB och PostNord AB. Interna: Ekonomiavdelningen och servicecenter.

Personuppgiftsbiträde: EDP Consult AB och IDATA AB.

Vattenmätare

Ändamål: Mäta vattenförbrukningen hos en fastighet ansluten till kommunens vatten- och avloppsnät.

Laglig grund: Rättslig förpliktelse. Artikel 6.1.c dataskyddsförordningen och 19-20 §§ lag om allmänna vattentjänster.

Personuppgifter: Namn, företagsnamn, personnummer, organisationsnummer, adress, fastighetsförteckning, vattenmätarnummer, användarnamn och lösenord för registrering vattenmätarnummer.

Lagringstid: Personuppgifterna sparas så länge nämnden har behov av dem, i enlighet med nämndens dokumenthanteringsplan.Se avsnitt 4.14.2.

Överföring: Externa: IDATA AB och PostNord AB. Interna: Ekonomiavdelningen.

Personuppgiftsbiträde: IDATA AB.