Avfall och renhållning

Hämtning av restavfall och matavfall

Ändamål: Tillhandahålla hämtning och hantering av restavfall och matavfall.

Laglig grund: Rättslig förpliktelse. Artikel 6.1.c dataskyddsförordningen och 4-5 §§
renhållningslag.

Personuppgifter: Namn, företagsnamn, personnummer, organisationsnummer, adress, fastighetsförteckning, telefonnummer, mejladress och ID-nummer till sopkärl.

Lagringstid: Personuppgifterna sparas så länge nämnden har behov av dem, i enlighet med nämndens dokumenthanteringsplan. Se avsnitt 4.15.1.

Överföring: Ekonomiavdelningen och servicecenter.

Personuppgiftsbiträde: EDP Consult AB 

Hantering av avfall på kommunens återvinningscentral

Ändamål: Tillhandahålla hantering av avfall.

Laglig grund: Rättslig förpliktelse. Artikel 6.1.c dataskyddsförordningen och 4-5 §§
renhållningslag.

Personuppgifter: Namn, företagsnamn, personnummer, organisationsnummer, adress, telefonnummer och mejladress.

Lagringstid: Personuppgifterna raderas 5 år efter att nämnden inte längre har behov av uppgiften, i enlighet med nämndens dokumenthanteringsplan. Se avsnitt 4.15.1.

Överföring: Interna: Ekonomiavdelningen.

Abonnemang för vatten, renhållning och slam

Ändamål: Administration av abonnemang för vatten, renhållning och slam.

Laglig grund: Fullgöra ett avtal. Artikel 6.1.b dataskyddsförordningen och 24-34 §§ lag om allmänna vattentjänster och 15 § renhållningslag.

Personuppgifter: Namn, företagsnamn, personnummer, organisationsnummer, adress, fastighetsförteckning, telefonnummer, mejladress, kontoinformation, bankuppgifter, ID-nummer till sopkärl och vattenmätarnummer.

Lagringstid: Personuppgifterna sparas så länge nämnden har behov av dem, i enlighet med nämndens dokumenthanteringsplan.Se avsnitt 4.14.3 och 4.15.1.

Överföring: Externa: EDP Consult AB, IDATA AB och PostNord AB. Interna: Ekonomiavdelningen och servicecenter.

Personuppgiftsbiträde: EDP Consult AB och IDATA AB.