Trafik, tillstånd, övervakning och lokala trafikföreskrifter

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ändamål: Pröva en ansökan om parkeringstillstånd.

Laglig grund: Myndighetsutövning. Artikel 6.1.e, 9.2.g dataskyddsförordningen och kapitel 13 § 8 trafikförordningen.

Personuppgifter: Namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, IP-adress.

Lagringstid: Se myndighetsnämndens informationshanteringsplan avsnitt 4.9.2.

Överföring: Interna: Kumla kommuns servicecenter.

Lokala trafikföreskrifter

Ändamål: Utfärda tillfälliga eller permanenta lokala trafikföreskrifter samt pröva ansökan om dispens från lokala trafikföreskrifter.

Laglig grund: Rättslig förpliktelse. Artikel 6.1.c dataskyddsförordningen och kapitel 10 § 3 trafikförordningen.

Personuppgifter: Namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Lagringstid: Se myndighetsnämndens informationshanteringsplan avsnitt 4.9.2.

Överföring: Externa: Transportstyrelsen.

Flytt av fordon

Ändamål: Hantera flytt av fordon samt utredning av eventuellt föreläggande.

Laglig grund: Myndighetsutövning. Artikel 6.1.e dataskyddsförordningen och §§ 16 och 18 förordning om flyttning av fordon i vissa fall och lag om flyttning av fordon i vissa fall.

Personuppgifter: Namn, företagsnamn, personnnummer, organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress och registreringsnummer.

Lagringstid: Se myndighetsnämndens informationshanteringsplan avsnitt 4.9.2.

Överföring: Externa: Avarn Security och polismyndigheten. Information med anslag om flytt av fordon kan även komma att anslås på kommunens digitala hemsida. Hemsidan är tillgängliga för vem som helst att ta del av. Interna: Kumla kommuns servicecenter.

Parkeringsövervakning

Ändamål: Utföra och administrera parkeringsövervakning.

Laglig grund: Myndighetsutövning. Artikel 6.1.e dataskyddsförordningen och 2
§ lag om kommunal parkeringsövervakning med mera. 

Personuppgifter: Namn, företagsnamn, personnnummer, organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress och registreringsnummer.

Lagringstid: Se myndighetsnämndens informationshanteringsplan avsnitt 4.9.2

Överföring: Externa: Avarn Security, Hojab (Svea ekonomi), polismyndigheten och transportstyrelsen.

Trafikanordningsplan och schaktarbete

Ändamål: Pröva ansökan om trafikanordningsplan och, eller schaktarbete

Laglig grund: Allmänt intresse. Artikel 6.1.e dataskyddsförordningen. Behandlingen är nödvändig utifrån nämndens ansvar för trafiksäkerhet och framkomlighet.

Personuppgifter: Namn, företagsnamn, personnnummer, adress, telefonnummer och e-postadress.

Lagringstid: Se myndighetsnämndens informationshanteringsplan avsnitt 4.9.1.

Överföring: Externa: Entreprenörer som utför arbete i Kumla kommuns gatunät.