Miljöskydd och skydd av hälsa, hälsoskydd

Tillstånd och tillsyn enligt miljöbalken och miljötillsynsförordningen

Ändamål: Fullgöra kommunens skyldigheter som miljö- och hälsoskyddsnämnd
inom områdena:

 • Miljöfarlig verksamhet
 • Förorenad mark
 • Lantbruk
 • Animaliska biprodukter
 • Små avlopp
 • Värmepump
 • Kemikalier
 • Renhållning
 • Områdesskydd
 • Hälsoskydd

Laglig grund: Myndighetsutövning. Artikel 6.1e och 9.2.g dataskyddsförordningen och kapitel 26 § 3 miljöbalken.

Personuppgifter: Namn, företagsnamn, personnummer, organisationsnummer, fastighetsbeteckning, adress, telefonnummer, e-postadress, registreringsnummer, bilder och IP-adress.

Lagringstid: För evigt. Arkiveras enligt dokumenthanteringsplan. Se avsnitt 6.1.1,
6.1.8, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.5 och 6.6.1. För nedanstående dokumenttyper raderas personuppgifterna 3 år efter att nämnden inte längre har behov av uppgifterna:

 • Anmälan om utförsel av avfall
 • Analysrapporter/labbrapporter (verksamheter där länsstyrelsen har tillsynsansvar):
 • Freon, anmälningar och årsrapporter
 • Redovisning av bensinstationer där kontroll av gasåterföringssystem utförts
 • Klagomål: Obefogade klagomål raderas 3 år efter att nämnden inte längre har behov av uppgifterna. Personuppgifter i ärenden med befogade klagomål arkiveras.

Överföring: Externa: Länsstyrelsen i Örebro län, kammarkollegiet, inskrivningsmyndigheten, polismyndigheten, berörda grannar och sakägare. Interna: va-enheten, bygglovsenheten, plan- och geodataenheten och ekonomiavdelningen.

Personuppgiftsbiträde: Sokigo AB och Enkätfabriken AB.

Tillsyn av rökfria miljöer

Ändamål: Utöva tillsyn av rökfria miljöer

Laglig grund: Myndighetsutövning. Artikel 6.1e och 9.2.g dataskyddsförordningen och kapitel 7 § 3 punkt 4, lag om tobak och liknande produkter.

Personuppgifter: Namn, företagsnamn, personnummer, organisationsnummer, fastighetsbeteckning, adress, telefonnummer, e-postadress och bilder.

Lagringstid: För evigt. Samtliga uppgifter arkiveras i samband med att ärendet avslutas.

Överföring: Externa: Polismyndigheten, Länsstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.

Personuppgiftsbiträde: Sokigo AB och Enkätfabriken AB.

Tillsyn enligt strålskyddslagen och strålskyddsförordningen

Ändamål: Utöva tillsyn av verksamheter med kosmetiska solarier samt radonhalten i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till.

Laglig grund: Myndighetsutövning. Artikel 6.1e dataskyddsförordningen och kapitel 8 § 2 strålskyddslag och kapitel 8 § 2 punkt 3, strålskyddsförordningen.

Personuppgifter: Namn, företagsnamn, personnummer, organisationsnummer, fastighetsbeteckning, adress, telefonnummer, e-postadress, bilder och IP-adress.

Lagringstid: För evigt. Samtliga uppgifter arkiveras i samband med att ärendet avslutas.

Överföring: Externa: Inskrivningsmyndigheten, berörda grannar och sakägare. Interna: Anställda inom samhällsbyggnadsförvalntingen och ekonomiavdelningen.

Personuppgiftsbiträde: Sokigo AB och Enkätfabriken AB.

Tillsyn av smittskydd

Ändamål: Förebygga, spåra och undanröja risker för objektsburen smittspridning.

Laglig grund: Myndighetsutövning. Artikel 6.1e dataskyddsförordningen och kapitel 9 § 15 miljöbalken.

Personuppgifter: Namn, företagsnamn, personnummer, organisationsnummer, fastighetsbeteckning, adress, telefonnummer, e-postadress, bilder och IP-adress.

Lagringstid: För evigt. Arkiveras enligt dokumenthanteringsplan. Se avsnitt 6.2.6.

Överföring: Externa: Region Örebro län och socialstyrelsen.

Personuppgiftsbiträde: Sokigo AB och Enkätfabriken AB.

Registrering av medelstor förbränningsanläggning

Ändamål: Upprätta register över medelstora förbränningsanläggningar

Laglig grund: Myndighetsutövning. Artikel 6.1e dataskyddsförordningen och 22 § förordningen om medelstora förbränningsanläggningar.

Personuppgifter: Namn, företagsnamn, personnummer, organisationsnummer, fastighetsbeteckning, adress, telefonnummer, e-postadress, IP-adress samt X- och Y-koordinater enligt koordinatreferenssystemet SWEREF 99 TM (EPSG:3006), om anläggningen är stationär. 

Lagringstid: För evigt. Samtliga uppgifter arkiveras i samband med att ärendet avslutas.

Överföring: Offentliggörande av verksamheten sker på kommunens hemsida.

Personuppgiftsbiträde: Sokigo AB.

Tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer

Ändamål: Utöva tillsyn över tillhandahållande och märkning av sprängämnesprekursorer.

Laglig grund: Myndighetsutövning. Artikel 6.1e dataskyddsförordningen och 6
§ lag om sprängämnesprekursorer.

Personuppgifter: Namn, företagsnamn, personnummer, organisationsnummer, fastighetsbeteckning, adress, telefonnummer, e-postadress, bilder och IP-adress.

Lagringstid: För evigt. Samtliga uppgifter arkiveras i samband med att ärendet avslutas.

Personuppgiftsbiträde: Sokigo AB och Enkätfabriken AB.