Fattigräkenskaper

Räkenskaperna innehåller både övergripande ekonomisk redovisning och en redogörelse för enskilda personers förhållanden.

Handlingarna återfinns i olika fonder som förvaras i kommunarkivet.