Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Förskola och grundskola

Senast uppdaterad 2020-05-15

Håll ut och håll avstånd!

En påminnelse om de råd som Folkhälsomyndigheten gått ut med för att minska risken för smittspridning av coronavirus i skolor och förskolor som fortfarande gäller. Det är viktigt att vi alla hjälps åt och fortsätter hålla i, hålla ut och hålla avstånd!

Kom ihåg att:

 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten.
 • Håll avstånd till varandra både inomhus och utomhus.
 • Den som är sjuk stannar hemma från förskola och skola. Det gäller även vid lindriga symptom. Barnet ska vara symptomfri 2 dagar innan hen går tillbaka till förskola eller skola.
 • Skolplikt gäller och friska barn förväntas vara i skolan.

Förvaltningen följer löpande ny uppdaterad information från Folkhälsomyndigheten och Skolverket.

Exempel på vidtagna åtgärder

 • Förvaltningen har avstämningsmöten tre gånger i veckan
 • Information har satts upp ute i verksamheterna
 • Rum har möblerats om för att utöka avstånd mellan eleverna
 • Rutiner för måltidssituationerna har tagits fram
 • Barn och elever vistas utomhus så mycket det är möjligt
 • Beslut om att skolavslutningar genomförs utan vårdnadshavare
 • Beslut om olika avslutningsdagar i högstadiet

Mer information

Här kan du få mer information på Skolverkets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här kan du få mer information på Folkhälsomyndighetens hemsida. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2020-05-05

Olika dagar för skolavslutningar

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer att större
gemensamma ceremonier eller samlingar vid skolavslutningar inte får anordnas
har nämnd för livslångt lärande beslutat att läsåret ska sluta vid olika tidpunkter
för olika årskurser.

Årskurs F-6 slutar den 10 juni.

Årskurs 7 och 8 slutar tisdagen den 9 juni.

Årskurs 9 slutar onsdagen den 10 juni.

Detta för att minska antalet elever på skolan under skolavslutningsdagen.

Senast uppdaterad 2020-04-30

Skolavslutningar

Med anledning av förbudet mot arrangemang med fler än 50 personer så har förvaltningen tidigare beslutat att skolavslutningarna i år kommer att ske utan vårdnadshavare närvarande.

Vi ser kontinuerligt över möjligheterna att genomföra andra avslutningsaktiviteter och har nu i samråd med rektorerna beslutat att niornas avslutningsmiddag ställs in.

Om det kommer nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som öppnar upp för större sammankomster kan beslutet komma att ändras. Förvaltningen följer löpande ny uppdaterad information från Folkhälsomyndigheten och Skolverket.

Mer information hittar du här:

Skolverket: https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19---regler-for-skolor-och-forskolorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2020-04-17

Skolavslutningar

Med anledning av förbudet mot arrangemang med fler än 50 personer så har förvaltningen beslutat att skolavslutningarna i år kommer att ske utan vårdnadshavare närvarande. Möjligheterna för att genomföra andra avslutningsaktiviteter ses över och bedöms från fall till fall.

Om det kommer nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som öppnar upp för större sammankomster kan beslutet komma att ändras.

Senast uppdaterad 2020-04-03

Kartläggning av behov av plats på förskola och fritidshem vid eventuell stängning av förskola och skola.

För att hindra smittspridning av virussjukdomen Covid-19 kan regeringen eller huvudman fatta beslut om att stänga skola, förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. Personer som arbetar i samhällsviktiga funktioner kommer att erbjudas fortsatt plats på förskola och fritidshem för sina barn även om det skulle beslutas om stängning, eller om det blir ett stort personalbortfall. Även barn som är i behov av omsorg av psykiska, fysiska eller sociala skäl kommer att få sitt omsorgsbehov tillgodosett.

Arbetar du inom en samhällsviktig verksamhet?

För att vara förberedd om förskolor, grundskolor och fritidshem hamnar i kritiskt läge vill Kumla kommun veta om du som har barn inom förskola eller grundskola arbetar inom en samhällsviktig verksamhet och har behov av plats för ditt barn vid eventuell stängning av förskola och skola.

E-tjänst för kartläggning av behov av plats

E-tjänst för att kartlägga behov av plats på förskola eller fritidshem vid eventuell stängning av förskola och skola. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterSenast den den 10 april måste du meddelat ditt behov.

Du behöver göra en anmälan per barn

Du ska endast fylla i e-tjänsten om det inte finns någon närstående eller annan person som kan ha omsorg om ditt barn. Om ni är två vårdnadshavare som bor tillsammans och båda har samhällsviktig funktion gör ni bara en anmälan. Om ni bor isär och har delad vårdnad fyller ni båda i e-tjänsten för samma barn om ni båda har samhällsviktiga funktioner.

Vi kartlägger behoven

Resultatet är tänkt att fungera som en kartläggning av vilka behov av omsorg som finns i kommunen. Om regeringen eller huvudman fattar beslut om att skolor och förskolor ska stängas kommer ni att behöva fylla i en Ansökan om behov av förskola eller fritidshem.

Vill du veta mer?

Mer information kring  vilka yrken som detta gäller och hur processen kommer att fungera hittar du på här:

Klicka här för att ta del av MSB:s föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Senast uppdaterad 2020-04-02

Uppdaterad information från skolöverläkaren

Vad gäller för sjuka barn och elever?

För att minska risken för smittspridning ska barn, elever och personal vara uppmärksamma på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva, illamående, huvudvärk och muskel- och ledvärk. Om personal märker att ett barn är sjukt , ha en dialog med vårdnadshavare i första hand. Om det blir en diskussion är det ytterst rektor som har rätt att besluta om barn ska vara i verksamheten eller inte.

Vem ska vara hemma?

Barn och personal i våra förskolor och skolor ska vara hemma då de är sjuka med symtom som snuva hosta eller feber även om det är lindriga besvär. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Hur länge ska man stanna hemma?

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du är osäker på om du behöver uppsöka vård gå in på denna sida för råd och gör en självskattninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Barn, elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

Vad gäller om jag har allergi med snuva och/eller hosta?

För dig som har allergiska besvär kan det vara svårt, särskilt i början, att avgöra vad som är en allergi och vad som är en luftvägsinfektion. Då ska du ta det säkra före det osäkra och stanna hemma. Du som har allergi men är symtomfri kan gå till jobb, skola eller förskola.

Om du tar allergimedicin för din allergi och symtomen avtar eller försvinner – kan du dra slutsatsen att det är allergi du har och inte luftvägsinfektion. Då behöver du inte stanna hemma.

Om elev insjuknar med symtom på luftvägsinfektion i skolan

Om en elev eller ett barn insjuknar under dagen ska eleven gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då elevens vårdnadshavare och bedömer om eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.

Eleven ska inte besöka skolsköterskan om det inte finns särskilda skäl för det. När eleven är hämtade städas detta rum extra noga.

Barn med kronisk sjukdom

Barn med immunbrister eller kroniska sjukdomar som normalt går i förskola eller skola ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som i nuläget inte innebär att stanna hemma från förskola eller skola. Som för alla barn gäller att vid infektions- eller luftvägssymtom ska barnet stanna hemma.

För barn med astma rekommenderas att man tar sin förebyggande, långverkande medicin för att vara bättre rustad för en luftvägsinfektion.

För barn med diabetes har man inte sett att de blir sjukare i luftvägsinfektionen Covid-19, men själva diabetessjukdomen kan bli svårare att hantera som alltid vid infektioner.

Barn med mycket hög infektionskänslighet, som av sin läkare fått instruktioner att undvika vistas i förskola/skola, undvika vistas i affärer, biografer och i folksamlingar samt ej använda allmänna kommunikationer, ska fortsätta följa dessa råd. Dessa barn och deras familjer informeras av sin läkare inför tex säsongsinfluensan och de riktlinjerna fortsätter att gälla även nu med covid-19. Vårdnadshavare som känner sig otrygga med att deras barn går till skolan på grund av specifika behov ska vända sig till sin behandlande läkare för råd.

Det är viktigt att följa rekommendationerna att elever och personal ska stanna hemma när de är sjuka, samt att skolan jobbar med hygienrutiner för att minska risken för smittspridning. Då kan eleverna tryggt vistas i skolan även om de har en kronisk sjukdom.

Barn som går i särskola eller träningsskola

Rekommendationerna ovan gäller även för elever i särskola eller träningsskola. Vårdnadshavare som känner sig otrygga med att deras barn går till skolan ska vända sig till sin behandlande läkare för råd.

Mer information finns att läsa på folkhälsomyndighetens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2020-03-25

Inventering av barnomsorgsbehov inför en eventuell stängning av förskolor och skolor

Kumla kommun följer utvecklingen av coronaviruset Covid-19 tillsammans med berörda myndigheter och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

När det gäller inventeringen av barnomsorgsbehov för de som har samhällsviktiga uppdrag så avvaktar vi Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) föreskrifter och allmänna råd som ska gälla för skolhuvudmän, i det fall regeringen fattar beslut om tillfällig stängning.

Vi är väl förberedda

Vi är väl förberedda inför detta och har en plan för hur arbetet ska gå till. Så snart MSB:s arbete är klart kommer vi att gå ut med en allmän förfrågan till de som har barn och elever i våra verksamheter.

Senast uppdaterad 2020-03-25

Information till vårdnadshavare om Covid-19

Det har i dag förekommit uppgifter i media som kan tolkas som att allergiska barn inte ska gå till skolan, och att detta har varit nya besked från smittskyddet. Denna information behöver förtydligas något.

Det som gäller är följande:

- Folkhälsomyndighetens riktlinjer att personer med även milda luftvägssymtom ska stanna hemma från arbete och skola. Detta gäller även de som har en allergi.

- I början kan det vara svårt att avgöra vad som är en allergi och vad som är en luftvägsinfektion. Då ska man ta det säkra före det osäkra och stanna hemma.

- Om man tar medicin för sin allergi och symtomen avtar eller försvinner kan man dra slutsatsen att det är allergi man har, och inte en luftvägsinfektion. Då kan man gå till skolan.

Påminnelse om skolnärvaro

Elever som inte har några symptom ska vara i skolan, verksamheten fortsätter som vanligt och skolplikt gäller fortfarande. Vi anpassar verksamheten utifrån gällande rekommendationer. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/länk till annan webbplats

Nationella prov

Skolverket har beslutat att ställa in vårterminens nationella prov. Mer information finns på Skolverkets hemsida: https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19---regler-for-skolor-och-forskolor/coronaviruset---fragor-och-svar-om-nationella-prov-och-betyglänk till annan webbplats

Sammanslagningar

Det kan bli aktuellt att avdelningar/klasser slås samman och att personal flyttas mellan verksamheterna för att hjälpa till att täcka upp om det saknas personal. Det innebär att personal och vikarier från andra förskolor/skolor kan förekomma i ditt barns verksamhet.

Senast uppdaterad 2020-03-24

Tips om hur du pratar med barn om coronaviruset

Bris är Sveriges nationella stödlinje för barn, som både till vardags och under krissituationer erbjuder professionellt stöd till barn. När kriser uppstår i samhället påverkas alla olika, och det är viktigt att barn möts av utbildad personal som kan hjälpa barn utifrån deras stödbehov. Bris ger direktstöd till barn i stödkanalerna chatt, telefon och mejl, samt stöd till vuxna för att indirekt stötta barn (exempelvis hur vuxna kan prata med barn om Corona).

Tips på hur du som vuxen kan prata med barn

Bris tips till vuxna, i samarbete med krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du som vuxen kan kontakta Bris kuratorer kl. 9-12 varje vardag på 0771-50 50 50.

Tips direkt till barn

Tips kring hur barn kan hantera orolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Barn kan varje dag ringa (nummer 116 111), chatta och mejla till Bris kuratorer. Öppettider: 9-12 på vardagar, 14-21 alla dagar

Senast uppdaterad 2020-03-17

Information angående grundskola och förskola i Kumla kommun

Råd för att minska risken för smittspridning av coronavirus i skolor och förskolor

För att minska risken för smittspridning ska vårdnadshavare, elever och personal vara uppmärksamma på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk.

Rekommendationerna gäller oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte. Barn, elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till förskolan eller skolan.

De flesta elever som går i grundskolan eller motsvarande skolformer, har skolplikt och förväntas därför vara i skolan. I dagsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan. Bedömningen baserar sig på erfarenheter från spridning av influensasjukdom, som smittar på liknande sätt som covid-19.

Om regeringen beslutar om att grundskolorna ska stängas så förbereder vi oss för att kunna genomföra distansundervisning för eleverna.