Små avlopp

Om du vill installera en avloppsanläggning måste du söka tillstånd eller göra en anmälan. Du måste också anmäla om du ska installera vissa typer av toaletter.

Utformning och krav på små avloppsanläggningar

I områden med stor påverkan av näringsämnen måste en avloppsanläggning klara en högre reningsgrad vilket bland annat innebär krav på 90 % rening av fosfor.

I vissa områden gäller också särskilda krav för att skydda dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Det är kravet på rening som avgör anläggningens utformning.

Vilken skyddsnivå som gäller där du bor kan du se i Länsstyrelsens verktyg GIS-stöd, se länk längst ner på sidan

För markbäddar krävs fosforavlastning för att klara både normal och hög skyddsnivå.

Anmäl installation av fosforrening

Om du har en markbädd och ska komplettera denna med extra fosforrening anmäler du det till kommunen. Du gör din anmälan med en blankett som du skickar med e-post. Du kan också skicka blanketten med vanlig post. Adresserna står på blanketten som du hittar längst ner på sidan.

Ansök om att anlägga små avlopp

Börja aldrig bygga en avloppsanläggning innan du fått tillstånd. Om du gör det kan du få betala en straffavgift, en så kallad miljösanktionsavgift.

Du behöver göra en anmälan för att installera ett avlopp utan ansluten vattentoalett (bad- disk- och tvätt-vatten). I vattenskyddsområden måste du istället ansöka om tillstånd.

Du behöver inte skicka in en anmälan om du bara ska installera toalett utan vattenanslutning (torratoalett, mulltoa eller liknande).

Du behöver ansöka om tillstånd för att

  • anlägga ett avlopp som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till
  • ansluta en vattentoalett till ett befintligt avlopp

Platsbesök

När du lämnat in en komplett anmälan/ansökan och situationsplan till miljöenheten, granskar vi den och tar kontakt med dig eller din entreprenör. Vi gör därefter ett platsbesök och en bedömning utifrån förhållandena på din fastighet om föreslagen avloppsanläggning och placering är lämplig.

Om det är mycket snö kan platsbesöket behöva vänta tills vädret är mildare. Handläggningstiden blir då längre än vanligt vilket ni behöver ta med i er planering.

Så här gör du:

1. Kontakta ett företag

Kontakta ett företag som kan hjälpa dig att välja vilken avloppslösning du ska ha. Om sökande är konsult eller entreprenör, och ska företräda fastighetsägaren, ska en fullmakt bifogas i ansökan.

2. Kontakta dina grannar

Du behöver informera dina grannar om att du ska anlägga avloppet. Du behöver också ta reda på om det finns dricksvattenbrunnar, avlopp eller brunnar för berg- eller jordvärme i närheten, inom 100 meter från den planerade avloppsanläggningen. Dessa ska ritas in på situationsplanen och grannar ska signera den.

Om anläggningen placeras på någon annans fastighet behöver du söka servitut.

3. Ta fram en situationsplan

Situationsplanen ska visa avloppsanläggningens placering från utgående ledning från huset till utsläpp i mark eller dike. Längst ner på sidan kan du se hur en situationsplan ska se ut.

4. Ta fram en sektionsritning

Om du ansöker om en markbaserad avloppsanläggning, behöver du bifoga en måttsatt sektionsritning som visar hur anläggningen ska byggas upp och hur den ska placeras förhållande till befintlig marknivå och högsta grundvattennivå.

Längst ner på sidan kan du se hur en sektionsritning ska se ut.

5. Gräv en provgrop

Om avloppsvattnet ska infiltreras i marken måste en provgrop grävas. Syftet med en provgrop är att kunna se på vilket djup grundvatten eller berg finns. Inspektion av provgropen görs även för att ta reda på om platsens förutsättningar lämpar sig för en avloppsanläggning och om markmaterialet har rätt genomsläpplighet för rening av avloppsvatten.

Om provgropen grävs innan ansökan skickas in för granskning behöver man som fastighetsägare ta reda på om det finns några yttre förutsättningar som kan påverkas. Man bör exempelvis titta på om det finns fornlämningar i området, vem som äger marken och var grannars vatten- och elledningar går. En provgrop ska grävas i närheten av platsen där anläggningen är tänkt att placeras och den ska vara 2,5–3 meter djup, eller tills man når grundvatten eller berg. Provgropen ska stå öppen minst ett dygn innan inspektion av miljöinspektör. Tänk på att boka in ett platsbesök i god tid.

Läs mer om jordprov på avloppsguidens webbsida, se länk längst ner på sidan.

6. Ta jordprov

Ta jordprov från provgropens väggar för att kontrollera markens genomsläpplighet (det så kallade LTAR-värdet) om du ska anlägga avlopp som bygger på markbaserad rening. LTAR-värdet avgör om du kan anlägga en infiltration, eller om du istället ska välja markbädd. Be din entreprenör om hjälp med provtagning. Bifoga resultatet i din ansökan.

Läs mer om vilka labb och analystjänster som finns på avloppsguidens webbsida, se länk längst ner på sidan.

7. Högsta grundvattennivån

För markbaserad rening ska avståndet mellan spridningslagrets underkant och högsta grundvattenytan vara minst en meter under hela året, för att få tillräcklig rening och skydd av grundvattnet. Samma minimiavstånd (en meter) gäller även mellan spridningsledningar och underliggande berg.

Ange högsta grundvattennivån, högsta nivå som grundvattnet normalt förväntas uppnå under året. Det ska även anges vilket datum, på vilket sätt och var högsta grundvattennivån har tagits fram. Detta ska din entreprenör hjälpa dig med.

Tänk på att grundvattennivån kan variera mycket under året! Grundvattennivå tas fram i provgropen och man mäter nivån i denna efter några dagar. Bifoga foto på provgrop där grundvattennivån märks upp med en graderad mätsticka.

Gå in på länken för att ta reda på Grundvattennivåer i förhållande till de normala för årstiden, se länk längst ner på sidan.

På Sveriges geologiska undersökningars webbplats finns uppgifter om grundvattensituationen är låg, normal eller hög för årstiden i olika delar av landet.

Här kan du se hur mycket högre som den högsta grundvattenytan kan nå:

Grundvattensituation enligt SGU:s månadskarta

Så mycket högre än det uppmätta värdet är grundvattenytans högsta läge (meter)

Mycket över det normala

0,5

Över det normala

1,0

Nära det normala

1,5

Under det normala

2,0

Mycket under det normala

2,5

Grundvattnets flödesriktning ska ritas in med pilar på situationsplanen.

8. Skicka in din ansökan

Du skickar din ansökan med e-post. Du kan också skicka den med vanlig post. Adresserna står på blanketten.

Din ansökan om tillstånd eller anmälan ska innehålla

  • Situationsplan
  • Sektionsritning
  • Grannintyg
  • Information om vald teknisk lösning
  • Information om jordart och grundvattendjup
  • Eventuell fullmakt

Blanketten hittar du längst ner på sidan.

Om du ska använda en befintlig slamavskiljare

Om du ska använda en befintlig slamavskiljare när du inrättar en ny avloppsanläggning ska du kontrollera den så att den är hel och fungerar som den ska. Blanketten för täthetskontroll av slamavskiljare ska fyllas i och skickas med i din ansökan. På blanketten finns det instruktioner om hur du gör kontrollen.

Blanketten hittar du längst ner på sidan.

9. Din anmälan eller ansökan handläggs och du får svar

Din ansökan eller anmälan handläggs. Kommunen kan bevilja eller avslå den. Handläggningstiden är just nu 8 veckor efter att ansökan är komplett.

På blanketten kan du godkänna att vi skickar handlingar till dig med e-post.

Om din ansökan eller anmälan blir beviljad kan du anlägga avloppet.

10. När avloppet är klart - skicka in kontrollrapport

När avloppet är klart ska du lämna in en kontrollrapport med bilder från anläggningens olika lager till kommunen. Blanketten hittar du längst ner på sidan.

Du betalar en avgift

Du betalar en avgift för kommunens handläggning av din ansökan eller anmälan. Taxan för tillsyn enligt miljöbalken hittar du längst ner på sidan. Faktura skickas separat efter beslut meddelats.

Ansök om dispens från hämtning av fosforfiltermaterial

Om du själv ska ta hand om ditt fosforfiltermaterial, måste du ansöka om dispens. Blanketten finns längst ner på sidan.

Behöver du hjälp?

Om du behöver hjälp kan du kontakta servicecenter 019- 58 80 00, som kan hjälpa dig att svara på de flesta frågor.

Miljöenheten har också telefontid varje vardag mellan 10.00-12.00. Ring växeln för att bli kopplad.