Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Stad möter land

En symbol föreställande den fjärde av målbildens fyra teman, stad möter land

Möjlighet att bo bra i hela kommunen - både i tätorterna och på landsbygden!

Det finns ett stort intresse av bosätta sig utanför tätorten Kumla. Vi vill möjliggöra kombinationen av att bo lantligt men ändå ha god service, genom att skapa förtätningsområden. Det betyder att vi vill att ny bebyggelse planeras mellan befintliga mindre orter så att vatten och avlopp, vägar och kollektivtrafik kan nyttjas på ett bra sätt.

En levande landsbygd

Landsbygden är viktig i Kumla kommun och byggnation på landsbygden ska alltid ta hänsyn till jordbrukets behov och möjligheter till utveckling. Vi ser positivt på utveckling på landet där det ska finnas möjligheter till både större verksamheter men även mindre i anslutning till bostaden, vilket bidrar till en mer levande landsbygd.

Attraktiva mindre orter

Vi vill att hela kommunen ska växa på ett bra sätt. I Hällabrottet och Åbytorp vill vi se fler bostäder, framför allt villor men även flerfamiljshus. Gång- och cykelstråken behöver utvecklas för att förbättra framkomligheten och mötesplatser är viktiga, i form av tydligare centrum och tätortsnära rekreationsområden.

I Ekeby, som har ett bra pendlingsläge både till Örebro och till Kumla, vill vi att bebyggelsen förtätas längs Björkavägen och Ekebygatan och att ett större område väster om vägen ska bebyggas med framför allt småhus.

Kumla ska växa österut och västerut

Brånsta-Sånnersta öster om Kumla tätort är den del vi föreslår vara kommunens största utbyggnadsområde. Avståndet till Kumla centrum är mindre än 3 kilometer och med en ny vägförbindelse så skapas ett stråk och en koppling som knyter ihop områdena på ett bra sätt.

I väster planerar vi för att Sörby fortsätter att växa med ny bostadsbebyggelse. Längs huvudstråket blir bebyggelsen högre och tätare och vi fortsätter att utveckla servicen i området.

Som en del i att västra Kumla växer kan delar av Fylsta omvandlas för bostäder. En högre och tätare bebyggelse än omkringliggande områden skapar en känsla av stad. I Fylsta behöver vi utveckla grönområden som saknas.

Närhet till natur och grönområden

En viktig del i mötet mellan stad och land är naturen och grönområdena. Den bostadsnära naturen är riskreducerande genom att grönytor och träd i tätorter dämpar dagvattenavrinningen, binder partiklar, absorberar ljud, reglerar temperatur och ger skugga. Dessutom bidrar grönstrukturen till sociala mötesplatser och utemiljöer för rekreation och vila.