Leva i Kumla

I Kumla ska man kunna bo, studera, arbeta och ha en aktiv fritid!

I Kumla ska man inte bara bo, utan här ska leva sitt liv. Vi ska satsa på utbildning och omsorg till gagn för olika individer. Kumla ska vara en aktiv plats där föreningsliv, idrott, rekreation och kultur är en självklar del. Den lilla stadens fördel är korta avstånd och en praktisk vardag.

Meningsfull fritid

Med ett högre invånarantal behövs det fler och större idrottshallar, och vi föreslår en ny idrottspark på en plats där det finns utrymme att växa. Det är viktigt att lätt att kunna ta sig till anläggningarna, både som gående, cyklist och bilist.

Det saknas rekreationsområden i norra Kumla och vi föreslår att Sörby aktivitetsfält tillsammans med Vargavrån utvecklas till ett sådant med bland annat lekplats, platser för spontanidrott och elljusspår.

Möten mellan människor

Våra parker har en självklar existens i vår gröna småstad. Parkerna är viktiga för miljön där vi behöver de gröna växterna för en frisk luft och vårt välmående. De är också viktiga i form av mötesplatser där människor träffas på ett naturlig och spontant sätt.

Omsorg för olika behov

Behovet av omsorg i olika former ökar både för att vår befolknings ålder stiger och invånarantalet växer. Vi vill skapa bra förutsättningar för den som vill bo kvar i sitt hem även på ålderns höst. För andra vill vi att trygghetsboenden och seniorbostäder ska finnas centralt i Kumla där det finns ett utbud av service, aktiviteter, primärvård och promenadstråk. Vi ska också måna om att vård- och omsorgsboenden finns på de mindre orterna, nära anhöriga och med en direkt närhet till grönområden.

Rekreation och friluftsliv

Bostadsnära natur av hög kvalitet är viktig för den vardagliga rekreationen och folkhälsan och ska vara nåbar för alla. Kommunen vill fortsätta satsa på att utveckla långa sammanhängande stråk i from av slingor som uppmuntrar till långpromenader och motionscykling. Det ökar både attraktiviteten och är bra för folkhälsan. Det kan vi göra exempelvis genom gång- och cykelvägar till populära fritidsområden såsom Sjöparken, Viaskogen och Kvarntorp.

Skolor och förskolor nära barnen

När vi planerar för fler kommuninvånare ska vi se till att skolor och förskolor finns på de orter där barnen bor och att de är placerade så att vägen dit är säker.

I våra befintliga tätorter som växer ska vi vara beredda på att bygga ut befintliga verksamheter, och i planeringen för nya områden ska mark avsättas för förskolor och skolor.

Vi ska vara flexibla i våra lokaler så att vi kan anpassa dem efter de verksamheter det finns behov av över tid. Grönstrukturen har också en stor pedagogisk betydelse. Närhet till grönska är också viktig i skolan där grönområdena används i undervisningen i exempelvis biologi, idrott och hälsa.