Dörr till dörr

Vardagens livspussel ska fungera enkelt!

Att kunna ta sig från hemmet till arbetsplatsen eller skolan på ett enkelt sätt är viktigt för vardagspusslet. På vägen ska du också kunna handla mat, hämta barnen på förskolan, eller ta dig till en fritidsaktivitet.

Goda möjligheter till pendling är en förutsättning för Kumla. Trafiksystemet ska bidra till det, vare sig du förflyttar dig gående, på cykel, med kollektivtrafik eller bil.

Det ska vara praktiskt och bekvämt att pendla till jobb eller skola. Effektiv pendeltågtrafik är en förutsättning för att minska bilismen så att vi kan skapa en hållbar trafiksituation för att uppnå våra miljömål.

Pendeltågtrafik anpassat efter oss

Pendeltågtrafiken måste förbättras ordentligt och avgångarna anpassas efter kumlabornas behov. I dag förlitar vi oss på så kallade interregionala tåg, som passerar Kumla och som inte alls är planerade efter oss som bor här. Särskilt inte under kvällar och helger. Kumla ska verka för särskilda pendeltåg.

Gå, cykla eller åka kollektivt i första hand

Arbetet med att prioritera gång- och cykeltrafik och kollektivtrafik, främst i huvudtätorten, behöver intensifieras för att Kumla ska kunna nå sina miljömål och bli en attraktiv stad med en trafiksäker miljö.

Cykelnätet behöver byggas ut succesivt, särskilt när nya bostadsområden växer fram. Det befintliga cykelnätet behöver bli mer framkomligt och trafiksäkrare. Genom att utveckla ett huvudcykelnät skulle vi öka möjligheterna att snabbt ta sig till resecentrum för att pendla till jobb eller studier.

Minskad biltrafik i Kumla

Utformningen av biltrafikmiljön i tätorterna ska avspegla hastigheterna. Där vi vill ha en långsam trafik för gångaren och cyklistens säkerhet ska trafikmiljön utformas så att trafiken rör sig långsamt.

Vi vill minska trafiken i tätorterna genom att leda ut trafiken runt staden, och bland annat förlänga Östra leden söder ut. Särskilt den tunga trafiken vill vi styra bort från tätorterna till riksväg 51 och 52, söder och öster om Kumla. På så sätt blir stadsmiljön bättre med ökad trafiksäkerhet, renare luft och mindre buller.