Tyck till om framtidens Kumla!

Vi vill att vår översiktsplan ska bli så bra som möjligt och vill få synpunkter under arbetets gång. Du som medborgare kan lämna dina synpunkter vid två tillfällen under processen - under samrådstiden och under granskningstiden.

Samråd har varit under våren

Första steget är att kommunen tar fram ett förslag till översiktsplan. Förslaget ska samrådas med länsstyrelsen, berörda kommuner, andra myndigheter, kommunens invånare, företag och organisationer. Förslaget var på samråd mellan 9 april och 24 juni. Tack alla som lämnade synpunkter!

Det korrigerade förslaget ställs ut för granskning i vinter

Efter samrådet sammanställs och kommenteras inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse. Planförslaget bearbetas och ställs därefter ut igen för granskning i minst två månader. Utställningen blir då ytterligare ett tillfälle att lämna synpunkter på översiktsplanen.

Kommunfullmäktige antar översiktsplanen

Efter utställningen sammanställer kommunen inkomna synpunkter tillsammans med eventuella förändringar av planförslaget i ett utlåtande. Efter eventuell revidering antas sedan översiktsplanen av kommunfullmäktige.

Tre veckor efter att det justerade protokollet från kommunfullmäktige har anslagits på kommunens anslagstavla vinner översiktsplanen laga kraft, om ingen överklagar. Det är sedan dags att börja använda översiktsplanen.

Hur det går till regleras i lagen

Processen för att ta fram en översiktsplan regleras i 3 kapitlet plan- och bygglagen (PBL).