Alla handlingar

Här kan du ta del av handlingarna som hör till översiktsplanen. Du kan välja att läsa hela dokumentet eller att läsa delar av det.

Förslag på översiktsplan - Huvuddokument

Översiktsplanen redovisar med text och kartor hur Kumla kommun ska utvecklas till år 2040. Här finns hela samrådsförslaget att läsa:

Utställningsshandling Översiktsplan Kumla kommun 2040PDF

Samrådsredogörelse

Samrådsredogörelsen är en sammställning av synpunkter med kommentarer som inkom under samrådstiden.

SamrådsredogörelsePDF

Miljökonsekvensbeskrivning

Till en översiktsplan ska en miljökonsekvensbeskrivning tas fram som redogör för den betydande miljöpåverkan översiktsplanens genomförande kan antas medföra.

MiljökonsekvensbeskrivningPDF

Kartor

Till översiktsplanen finns ett flertal kartor som kompletterar texten. Dom tre huvudkartorna är:

UtvecklingsstrategiPDF

AnvändningPDF

Värden och hänsynPDF

De olika avsnitten

Översiktsplanen består av ett antal kapitel och avsnitt. Här går det att läsa sammanfattningar av avsnitten från Mark-och vattenanvändningskapitlet:

BebyggelsePDF

KommunikationerPDF

Natur och grönstrukturPDF

Näringsliv och verksamheterPDF

ServicePDF

Teknisk försörjningPDF

Utveckling av de olika orterna

För tätorterna har fördjupningar gjorts för att närmare kunna studera utvecklingen av orterna:

EkebyPDF

HällabrottetPDF

KumlaPDF

SannahedPDF

ÅbytorpPDF