Framtidens Kumla tar form!

Översiktsplanering för Kumla kommun med sikte på år 2040.

Nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för vår kommun. I översiktsplanen ska kommunen redovisa hur den fysiska miljön ska utvecklas på lång sikt, till år 2040.

Vi vill rikta ett tack till alla som kommit på våra samrådsmöten och alla som har lämnat synpunkter!

Tanken med samrådet, som pågick mellan 9 april och 24 juni, var att få veta vad ni tyckte om vårat förslag till ny översiktsplanen och förbättra kommunens beslutsunderlag. Det var många som lämnade synpunkter, så tack för alla synpunkter som vi fått!

Samrådstiden är slut men arbetet med översiktsplanen fortsätter och går in i nästa fas. Nu kommer vi i arbetsgrupper och bland beslutande politiker att gå igenom alla synpunkter som kommit in, analysera och ta ställning till dom. Förslaget till ny översiktsplan kommer sedan bearbetas och ett granskningsförslag tas fram. Under granskningen kommer ni att få möjlighet att ta del av och tycka till om förslaget igen.

Översiktsplanen är vägledande i vårt arbete

Översiktsplanen illustrerar i stora drag hur vår framtida livsmiljö i Kumla kan komma att se ut. Översiktsplanen är ett viktigt instrument som visar inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av mark- och vattenanvändningen i vår kommun.

Den har tre viktiga funktioner

Översiktsplanen har tre viktiga funktioner, den är:

  1. En vision för kommunens framtida utveckling som tas fram i dialog med allmänheten
  2. Vägledning för kommunens och andra myndigheters beslut om mark- och vattenanvändning
  3. En dialog mellan kommunen och staten om de allmänna intressenas innebörd, avgränsning och tillgodoseende

Den är inte bindande

Översiktsplanen är vägledande men inte bindande och därmed inte helt styrande när projekt eller planer ska genomföras. Det är först vid prövningen av detaljplaner, bygglov och marklov eller andra beslut enligt till exempel miljöbalken eller väglagen som den slutliga avvägningen mellan enskilda och allmänna intressen görs.