Framtidens Kumla tar form!

Översiktsplanering för Kumla kommun med sikte på år 2040.

Nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för vår kommun. I översiktsplanen ska kommunen redovisa hur den fysiska miljön ska utvecklas på lång sikt, till år 2040.

Utställning på biblioteket

Mellan 3 februari och 5 april finns planförslaget utställt på Kumla bibliotek. Här finns alla material att ta del av och möjlighet att lämna synpunkter. Vi finns ockås på plats vid tillfällen för att svara på frågor och för att presentera förslaget.

Skriv tabellbeskrivning här

Tisdag 11 februari kl. 11.00-13.00

Vi finns på plats och svarar på dina frågor.

Tisdag 25 februari kl. 11.00-13.00

Vi finns på plats och svarar på dina frågor.

Måndag 2 mars kl. 17.30-19.00

Vi prestenterar förslaget och svarar på frågor.

Tisdag 10 mars kl. 11-13.00

Vi finns på plats och svarar på dina frågor.

Söndag 22 mars kl. 12.00-16.00

Vi finns på plats och svarar på frågor och presenterar förslaget kl. 14.30.

Tisdag 31 mars kl. 11.00-13.00

Vi finns på plats och svarar på dina frågor.

Allt material finns även här på webben

Samma material som ställs ut på biblioteket hittar du även här.öppnas i nytt fönster Du har också möjlighet att lämna dina synpunkter i ett formulär här.öppnas i nytt fönster

Översiktsplanen är vägledande i vårt arbete

Översiktsplanen illustrerar i stora drag hur vår framtida livsmiljö i Kumla kan komma att se ut. Översiktsplanen är ett viktigt instrument som visar inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av mark- och vattenanvändningen i vår kommun.

Den har tre viktiga funktioner

Översiktsplanen har tre viktiga funktioner, den är:

  1. En vision för kommunens framtida utveckling som tas fram i dialog med allmänheten
  2. Vägledning för kommunens och andra myndigheters beslut om mark- och vattenanvändning
  3. En dialog mellan kommunen och staten om de allmänna intressenas innebörd, avgränsning och tillgodoseende

Den är inte bindande

Översiktsplanen är vägledande men inte bindande och därmed inte helt styrande när projekt eller planer ska genomföras. Det är först vid prövningen av detaljplaner, bygglov och marklov eller andra beslut enligt till exempel miljöbalken eller väglagen som den slutliga avvägningen mellan enskilda och allmänna intressen görs.