Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Framtidens Kumla tar form!

Översiktsplanering för Kumla kommun med sikte på år 2040.

Nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för vår kommun. I översiktsplanen ska kommunen redovisa hur den fysiska miljön ska utvecklas på lång sikt, till år 2040.

Utställningen på biblioteket avslutades 5 april och nu arbetar vi med att sammanställa alla synpunkter som har kommit in och forma den slutgiltiga översiktsplanen som kommer att beslutas i kommunfullmäktige.

Översiktsplanen är vägledande i vårt arbete

Översiktsplanen illustrerar i stora drag hur vår framtida livsmiljö i Kumla kan komma att se ut. Översiktsplanen är ett viktigt instrument som visar inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av mark- och vattenanvändningen i vår kommun.

Den har tre viktiga funktioner

Översiktsplanen har tre viktiga funktioner, den är:

  1. En vision för kommunens framtida utveckling som tas fram i dialog med allmänheten
  2. Vägledning för kommunens och andra myndigheters beslut om mark- och vattenanvändning
  3. En dialog mellan kommunen och staten om de allmänna intressenas innebörd, avgränsning och tillgodoseende

Den är inte bindande

Översiktsplanen är vägledande men inte bindande och därmed inte helt styrande när projekt eller planer ska genomföras. Det är först vid prövningen av detaljplaner, bygglov och marklov eller andra beslut enligt till exempel miljöbalken eller väglagen som den slutliga avvägningen mellan enskilda och allmänna intressen görs.