Willéngården 1 - Norrgårdens förskola

Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet till nybyggnation av en ny förskola i åtta avdelningar.

Planområdet är beläget i Kumlaby, i södra Kumla. Området gränsar till bostadsområden Willéngatan i norr och öster, i söder gränsar området till en lekplats och i väster till en parkmiljö.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 30 augusti 2022 att detaljplaneförslaget skulle skickas på samråd till berörda.

Status

Detaljplanen är utställd för granskning mellan den 7 - 28 september 2022.

Handlingar

Följebrev Pdf, 315.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 487.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Fastighetsförteckning GDPR Pdf, 89.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Undersökning av betydande miljöpåverkan Pdf, 519.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Information

Den som har synpunkter på förslaget ska skriftligen skicka dem till
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 692 80 Kumla eller e-post:
samhallsbyggnad@kumla.se.

Sista inlämningsdagen för synpunkter är den 28 september 2022.

Fastighetsägare ombeds informera eventuella bostadsrättsinnehavare,
hyresgäster, boende och arrendatorer om innehållet i denna skrivelse.

Endast den som framfört skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda har rätt
att överklaga detaljplanen enligt plan- och bygglagen 13 kap 11§

Om du har frågor angående detaljplanen är du välkommen att kontakta:
Mustafa Akrami, som du enklast når via servicecenter på 019-58 80 00 eller mustafa.akrami@kumla.se.