Upphävande av delar av byggnadsplaner i Sannahed

Planområdet markerat i rött.

Planområdet markerat i rött.

Syftet med upphävandet för del av ”byggnadsplan för del av Sannahed” (18-KUA-1303) samt del av ”byggnadsplan för del av området fältet” (18-KUA-1796) är att möjliggöra Trafikverkets vägplan för väg 641, GC-väg för Sannahed – Ralavägen S.

Det aktuella planområdet är beläget väster om Kungsleden/väg 641 i Sannahed.

Status

Samhällsbyggnadsnämnden i Kumla kommun beslutade 2023-08-29 att anta upphävandet för del av rubricerade byggnadsplaner.

Upphävandet vinner laga kraft tre veckor från den dag då antagandebeslutet tillkännagivits på kommunens anslagstavla. Detta innebär att om upphävandet inte blir överklagat kommer det att vinna laga kraft 2023-09-26. Upphävandet blir då juridiskt bindande och styrande vid prövning av lov

Information om upphävandet

Inom byggnadsplaner är huvudmannaskapet (oftast) enskilt, vilket innebär att det är fastighetsägarna inom planområdet som förväntas vara ansvariga för att ställa i ordning och förvalta de allmänna platserna, t.ex. för att bygga ut och sköta gator. I det här området finns det en gemensamhetsanläggning (1881-Sannahed- GA:3) som är huvudman.

Väg 641 (Kungsleden/Sannahedsvägen) går mellan väg 529 i Hallsberg och E20 norr om Kumla. I dag saknas det en cykelförbindelse mellan Hemvägen i Sannahed och Ralavägens södra anslutning vilket ger en otrygg trafikmiljö för gående och cyklister. Befintlig gång- och cykelväg slutar vid Ralavägens södra anslutning.
För att förbättra trafiksäkerheten för gående och cyklister planerar Trafikverket därför att bygga en ny gång- och cykelväg som kommer att ansluta till den befintliga via en passage på väg 641. Gång- och cykelvägen kommer gå på den västra sidan om väg 641 på hela sträcka som är cirka 2,4 kilometer lång.

Projektet finansieras via Länsplan för regional transportinfrastruktur Örebro län 2018-2029. Vägplanen är inskickad för fastställelse. Förutsatt att vägplanen vinner laga kraft är planerad byggstart hösten 2023. Byggtiden är cirka 18 månader.

Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) i Kumla kommun beslutade 2023-02-14 att uppdra samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja arbetet med upphävande av delar av nämnda byggnadsplaner.

Upphävandet handläggs med ett förenklat förfarande. Samråd pågick mellan 1 - 23 juni 2023.

Antagandehandlingar

Underrättelse om antagande Pdf, 231.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Gällande plankarta med markering, 18-KUA-1303 Pdf, 6.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Gällande plankarta med markering, 18-KUA-1796 Pdf, 5.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsredogörelse Pdf, 380.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Länk till Trafikverkets vägplan för väg 641 finns här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.!

Om du har frågor angående upphävandet är du välkommen att kontakta:
Sanda Madzo, 019-58 69 15, sanda.madzo@kumla.se