Stene skola, Åbytorp 3:1 m.fl.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en ombyggnation av Stene skola i Åbytorp.

En ny detaljplan behöver tas fram då det enligt gällande detaljplan finns mark som ej får bebyggas (prickmark) inom planområdet, vilket behöver tas bort, samt att delar av gällande detaljplan kommer att ändra användningsändamål från bostäder (B) till skola (S).

Stene skola behöver nya lokaler vilket tillskapas genom att den västra skolbyggnaden rivs och ersätts av ny, större byggnad. Byggnaden placeras i höjd med den östra skolbyggnaden. Bostadshuset på fastigheten Stene 4:12 rivs för att få en större skolgård. Skolgården kommer även att göras i ordning i samband med byggnationen av den nya skolbyggnaden.

Området är beläget i Åbytorp och begränsas i norr och öster av befintlig bebyggelse, i söder av Fjugestavägen och i väster av Sillagatan.

Status

Detaljplanen vann laga kraft 16 september 2017

Handlingar

Lagakraft handlingPDF

PlankartaPDF

Kontakt

För mer information är du välkommen att kontakta planhandläggaren:

Klara Ågren
Telefon: 019-58 82 41
E-post: klara.agren@kumla.se