Gröna Sörby etapp 1- del av den nya stadsdelen i västra Kumla

Detaljplanens syfte är att möjliggöra nya bostäder, både flerbostadshus och småhus. Bebyggelsen ska vara varierad när det gäller gestaltning, höjd och upplåtelseform. Detaljplanen möjliggör även ett nytt vård- och omsorgsboende. Centrumverksamhet möjliggörs längs huvudstråket i bottenplan av bostadshusen.

Gröna Sörby ska vara en levande stadsdel där rekreation och friluftsliv är en del av vardagen. Bebyggelsen och grönområdena ska vara sammanbyggda och skapa en väv mellan stad och natur. Planförslaget möjliggör ca 160 nya bostäder.

Området är beläget i nordvästra Kumla, ca 2 km från Kumla torg. Det gränsar i norr till bostadsområdet Skogsgläntan, i söder till länsväg 542. I öster finns bostadskvarter och i väster jordbruksmark.

Status

Detaljplanen är ute på granskning 2 - 23 september 2019.

Handlingar

GranskningshandlingarPDF

PlankartaPDF

IllustrationPDF

Bilaga 1 Översiktlig geoteknisk undersökningPDF

Bilaga 2 Markteknisk undersökningsrapport geoteknikPDF

Bilaga 3 Planprogram Det gröna SörbyPDF

Bilaga 4 Fördjupat planprogramPDF

Bilaga 5 Trafik- och bullerutredning Gröna SörbyPDF

Bilaga 6 Dagvattenutredning för Gröna SörbyPDF

Bilaga 7 Fördjupad dagvattenutredning etapp 1PDF

Bilaga 8 PM dagvatten Gröna SörbyPDF

Kontakt

För mer information är du välkommen att kontakta:
Linnea Hagenbjörk, Sanda Madzo
Telefon: 019-58 80 00
E-post: linnea.hagenbjork@kumla.sesanda.madzo@kumla.se