Orgeltramparen 12

Detaljplanens syfte är att ge möjlighet till att bygga på befintliga bostadshus med ytterligare 2 våningar samt minska andel prickmark (mark som inte får bebyggas) för att möjliggöra byggnation av miljörum och cykelförråd.

Kartbild över området Orgeltramparen

Fastigheten är belägen i Prästgårdsskogen, Kumla tätort, söder om Franzéns väg och nordväst om det nya vårdboendet Akvarellen. Fastigheten angränsar till Kvarntorps industrispår i sydväst.

 

Status

Detaljplanen antogs i samhällsbyggnadsnämnden 14 juni 2018.

Detaljplanen vann laga kraft 10 juli 2018.

 

Handlingar

Lagakraft handlingPDF

PlankartaPDF


Kontakt

För mer information är du välkommen att kontakta planhandläggaren:

Beatrice Rimmi
Telefon: 019 – 58 89 04
E-post: beatrice.rimmi@kumla.se