Norrtorp 5:3 och del av Norrtorp 5:1

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en utbyggnad av Fortum Waste Solutions AB:s verksamhet i Kvarntorp, då de behöver mark för bland annat deponering.

Fortum Waste Solutions AB (tidigare SAKAB) vill bygga ut sin verksamhet för att säkerställa det långsiktiga behovet av mark.

Området ligger i södra delen av Kvarntorps industriområde. Den del där verksamheten ska bygga ut ligger på kommunal mark som idag är obebyggd och består av skogsmark. Planområdet är på har en areal på cirka 63 hektar.

För att släcka ut och rensa äldre planer tas ett större område med än själva utbyggnadsområdet.

Status

Detaljplanen anotgs av kommunfullmäktige den 21 oktober 2019.
Detaljplanen har överklagats till mark- och miljödomstolen.

Handlingar

PlanhandlingarPDF

PlankartaPDF

Bilagor

Bilaga 1 - Översiktlig miljöteknisk undersökningPDF
Bilaga 2 - StatusrapportPDF
Bilaga 3 - MiljökvalitetsnormerPDF
Bilaga 4 - RiskbedömningPDF
Bilaga 5 - BullerrapportPDF
Bilaga 6 - MiljökonsekvensbeskrivningPDF
Bilaga 7 - SaneringsplanPDF
Bilaga 8 - Undersökning betydande miljöpåverkanPDF

Kontakt

För mer information är du välkommen att kontakta

Planenheten
Telefon: 019 – 58 80 00
E-post: plan@kumla.se