Detaljplan för Kvarteret Orren

Syftet med detaljplanen är att upprätta ny bostadsbebyggelse inom kvarteret Orren samt möjliggöra för handel i norra planområdet. Planarbetet avser att undersöka möjligheterna för utveckling av ny bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus.

Status

Samhällsbyggnadsnämnden i Kumla kommun beslutade den 22-11-2022 att anta
detaljplanen för rubricerat område.

Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor från den dag då antagandebeslut
tillkännagivits på kommunens anslagstavla. Detta innebär att om detaljplanen inte blir överklagad kommer den att vinna laga kraft 2022-12-22. Detaljplanen blir då juridiskt bindande och styrande vid prövning av lov.

Den som vill överklaga beslutet ska göra det senast "2022-12-22”

Handlingar

Underrättelse Pdf, 195.2 kB.

Plankarta Pdf, 634.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 3.1 MB.

Granskningsutlåtande Pdf, 326.4 kB.

Fastighetsförteckning GDPR Pdf, 88.2 kB.

Protokollsutdrag om antagandebeslut Pdf, 264.3 kB.

Bilagor

Bullerberäkning Kv. Orren Pdf, 309 kB.

Trafikbullerutredning, Kv Gladan och Raphönan 2015 Pdf, 1.7 MB.

Trafikbullerutredning Kv. Galdan revidering 2021 Pdf, 2.7 MB.

Dagvatten Pm för Kv. Orren Pdf, 2.5 MB.

Kontakt

För mer information är du välkommen att kontakta planhandläggaren:

Mustafa Akrami

Planarkitekt

019-58 94 05

E-post: mustafa.akrami@kumla.se