Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Kumla 9:401- Bebyggelse av flerbostadshus

Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus. För att nå planområdet planläggs en befintlig gång‐ och cykelväg som ny trafikförbindelse mellan S:t Torgils väg och planområdet.

Detaljplanen medger en byggrätt för ca 5 punkthus i 3‐5 våningar.

Området är beläget i sydöstra delen av Kumla tätort. I väster finns kvarteret Wallenstråle, i söder kvarteret Hägergården och området avgränsas av industrispåret till Kvarntorp i norr.

Status

Bearbetas inför granskning. Samråd 15 mars - 5 april 2017.

Handlingar

SamrådshandlingarPDF

PlankartaPDF

Bilaga 1 PM Kvalitativ riskbedömningPDF

Bilaga 2 TrafikbullerutredningPDF

Kontakt

För mer information är du välkommen att kontakta planhandläggaren:
Linnea Hagenbjörk
Telefon: 019-58 94 05
E-post: linnea.hagenbjork@kumla.se