Kullagret 3

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en ny verksamhetsetablering. En ny detaljplan behöver tas fram då så kallad prickmark (byggnad får inte uppföras) behöver tas bort. Planområdet kommer även få en ändrad användning, från industrimark till verksamhetsmark.

Planområde Kullagret

Området ligger i södra delen av Kumla tätort i Via industriområde. Området är idag obebyggt och består av jordbruksmark. Planområdet är på en areal på cirka 7,5 hektar.

Status

Detaljplanen antogs i samhällsbyggnadsnämnden den 30 januari 2019. Detaljplanen vann laga kraft den 26 februari 2019.

Handlingar

Laga krafthandlingarPDF

PlankartaPDF

Bilaga: DagvattenutredningPDF

Kontakt

För mer information är du välkommen att kontakta:

Linnea Hagenbjörk
Telefon: 019-589405
E-post: linnea.hagenbjork@kumla.se