Gröna Sörby etapp 2

Planområdet markerat i rött.

Planområdet markerat i rött.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder och ett aktivitetsfält. Bebyggelsen ska vara varierad när det gäller gestaltning, höjd och upplåtelseform. Aktivitetsfältet ska erbjuda upplevelser och motionsmöjligheter året om.

Området är beläget i nordvästra Kumla, cirka 2 km från Kumla torg. Området
gränsar i norr och väster till jordbruksmark, i söder till Gröna Sörby etapp 1, och i
öster av bostadsområdet Skogsgläntan (kvarteret Slånbäret) samt skogsområdet
Vargavrån.

Status

Detaljplanen är utställd för granskning mellan den 31 augusti – 16 september 2022.

Handlingar

Underrättelse Pdf, 225 kB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 5.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsredogörelse Pdf, 426.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilagor
Bilaga 1 Pdf, 14.5 MB, öppnas i nytt fönster. Planprogram Det gröna Sörby, 2016-10-19
Bilaga 2 Pdf, 3.6 MB, öppnas i nytt fönster. Fördjupat planprogram: Hållbarhetsstrategi, Genomförandeplan och Gestaltningsprogram, 2018-06-18
Bilaga 3 Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster. Trafik- och bullerutredning Gröna Sörby (Sweco), 2018-05-30
Bilaga 4 Pdf, 370.8 kB, öppnas i nytt fönster. PM Förprojektering Geoteknik Etapp 2 Gröna Sörby (VAP), 2021-02-10
Bilaga 5 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. PM Dagvatten Gröna Sörby etapp 2 (VAP), 2021-0-18
Bilaga 6 Pdf, 6.7 MB, öppnas i nytt fönster. PM Kontroll av tillförda schaktmassor (Structor), 2021-07-13
Bilaga 7 Pdf, 7 MB, öppnas i nytt fönster. Miljöteknisk markundersökning (Tyréns), 2022-07-08

Om du har frågor angående detaljplanen är du välkommen att kontakta:
Sanda Madzo, 019-58 69 15, sanda.madzo@kumla.se

Intresserad av småhustomt i Gröna Sörby etapp 1?

Besök denna sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.