Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Det Gröna Sörby

Kumla växer och nya bostäder behövs. Därför planerar Kumla kommun en ny stadsdel i västra Kumla - Det gröna Sörby.

En illustration som visar hur det skulle kunna komma att se ut i Det gröna Sörby

Tätorten möter landet

Det Gröna Sörby ligger ca 2 km från Kumla centrum, där Kumlas tätort möter den lantliga omgivningen. Gröna Sörby ska vara en levande stadsdel där rekreation och friluftsliv är en del av vardagen.

Blandad bebyggelse

Ett planprogram för området antogs av samhällsbyggnadsnämnden i oktober 2016. Planprogrammet visar på ett förslag med ca 300 bostäder, både småhus och flerbostadshus, verksamhetsmark och ett större aktivitetsfält.

Bebyggelsen i området ska bjuda på en variation i gestaltning, höjd och upplåtelseform. Ett huvudstråk går genom området i nord-sydlig riktning. Gång- och cykeltrafikanter prioriteras framför bilisten.

Etapp 1

Detaljplanen antogs av samhällsbyggnadsnämnden den 24 oktober 2019. Detaljplanen vann laga kraft den 21 november 2019. I länken nedan kan du ta del av planhandlingarna.

Ta del av planhandlingarna.öppnas i nytt fönster

Etapp 2

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en detaljplan för etapp 2 av Gröna Sörby.

En illustration med hus och träd och med staden som siluett i bakgrunden.