Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Vevstaken 2 - Möjliggöra utbyggnad för Schur Pack AB

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för fastighetsägaren Schur Pack Sweden AB att bygga ut sin verksamhet.

Schur Pack Sweden AB har behov av att få större byggrätt och behöver växa i första hand österut på sin fastighet. En ny detaljplan behöver tas fram då det enligt gällande detaljplan finns mark som ej får bebyggas (prickmark) inom planområdet där utbyggnaden ska ske, och därför behöver prickmarken tas bort.

Området är beläget i södra delen av Kumla tätort och begränsas i norr av Vevstaken 5, i öster av Västra Bangatan, i söder av Järsjögatan och i väster av Via industrispår.

Status

Detaljplanen antogs av samhällsbyggnadsnämnden 7 september 2017. Detaljplanen vann laga kraft den 5 oktober 2017.

Handlingar

LagakrafthandlingPDF

FastighetsförteckningPDF

Bilaga 1 PM Kvalitativ riskbedömningPDF

Bilaga 2 Resultatrapport provtagningPDF