Upphävande av del av detaljplan för Kvarntorps industriområde

Syftet med planen är att upphäva en del av gällande detaljplan, som behöver korrigeras, för att möjliggöra byggnation på befintlig fastighet.

Området är beläget i Kvarntorp. Området begränsas i öster av fastigheten Kvarntorp 1:7. I söder begränsas området av fastigheten Kvarntorp 6:1. I norr gränsar planområdet till Mexivägen.

Status

Detaljplanen antogs av samhällsbyggnadsnämnden 11 juni 2020.
Detaljplanen vann laga kraft den 7 juli 2020. 

Kontakt

För mer informatiom är du välkommen att kontakta planhandläggaren:
Jessica Bäckman
Telefon: 019-58 81 79
E-post: jessica.backman@kumla.se