Gröna Sörby etapp 1- del av den nya stadsdelen i västra Kumla

Detaljplanens syfte är att möjliggöra nya bostäder, både flerbostadshus och småhus. Bebyggelsen ska vara varierad när det gäller gestaltning, höjd och upplåtelseform. Detaljplanen möjliggör även ett nytt vård- och omsorgsboende. Centrumverksamhet möjliggörs längs huvudstråket i bottenplan av bostadshusen.

Gröna Sörby ska vara en levande stadsdel där rekreation och friluftsliv är en del av vardagen. Bebyggelsen och grönområdena ska vara sammanbyggda och skapa en väv mellan stad och natur. Planförslaget möjliggör ca 160 nya bostäder.

Området är beläget i nordvästra Kumla, ca 2 km från Kumla torg. Det gränsar i norr till bostadsområdet Skogsgläntan, i söder till länsväg 542. I öster finns bostadskvarter och i väster jordbruksmark.

Status

Detaljplanen antogs av samhällsbyggnadsnämnden den 24 oktober 2019. Detaljplanen vann laga kraft den 21 november 2019.

Handlingar

Planhandlingar Pdf, 8.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 1010.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Illustration Pdf, 11.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 1 Översiktlig geoteknisk undersökning Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 2 Markteknisk undersökningsrapport geoteknik Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 3 Planprogram Det gröna Sörby Pdf, 14.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 4 Fördjupat planprogram Pdf, 3.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 5 Trafik- och bullerutredning Gröna Sörby Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 6 Dagvattenutredning för Gröna Sörby Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 7 Fördjupad dagvattenutredning etapp 1 Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 8 PM dagvatten Gröna Sörby Pdf, 692.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Intresserad av småhustomt?

Besök denna sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.