Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Orgeltramparen 12

Detaljplanens syfte är att ge möjlighet till att bygga på befintliga bostadshus med ytterligare 2 våningar samt minska andel prickmark (mark som inte får bebyggas) för att möjliggöra byggnation av miljörum och cykelförråd.

Kartbild över området Orgeltramparen

Fastigheten är belägen i Prästgårdsskogen, Kumla tätort, söder om Franzéns väg och nordväst om det nya vårdboendet Akvarellen. Fastigheten angränsar till Kvarntorps industrispår i sydväst.

Status

Detaljplanen antogs av samhällsbyggnadsnämnden 14 juni 2018. Detaljplanen vann laga kraft 10 juli 2018.

Handlingar

Lagakraft handlingPDF

PlankartaPDF