Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Norra Mos företagspark etapp 5 och pokerskogen

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en fortsatt utbyggnad av Norra Mos företagspark för verksamheter, kontor, handel och service.

Det finns en efterfrågan på mark för nyetableringar i Norra Mos företagspark och detaljplanen möjliggör för en utbyggnad av området söder och väster ut.

Området är beläget i norra Kumla och begränsas i norr, söder och väster av skogsmark, och i öster av länsväg 641.

Status

Detaljplanen antogs av samhällsbyggnadsnämnden 2 juni 2016. Detaljplanen vann laga kraft den 29 juni 2016.

Handlingar

Lagakraft handlingPDF

PlankartaPDF