Detaljplan för Kvarteret Orren

Syftet med detaljplanen är att upprätta ny bostadsbebyggelse inom kvarteret Orren samt möjliggöra för handel i norra planområdet. Planarbetet avser att undersöka möjligheterna för utveckling av ny bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus.

Status

Samhällsbyggnadsnämnden i Kumla kommun beslutade den 22-11-2022 att anta
detaljplanen för rubricerat område.

Detaljplanen vann laga kraft den 22 decebember 2022.

Handlingar

Lagakraftbevis Pdf, 93.8 kB.

Plankarta Pdf, 633.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 3.1 MB.

Granskningsutlåtande Pdf, 326.4 kB.

Bilagor

Bullerberäkning Kv. Orren Pdf, 309 kB.

Trafikbullerutredning, Kv Gladan och Raphönan 2015 Pdf, 1.7 MB.

Trafikbullerutredning Kv. Galdan revidering 2021 Pdf, 2.7 MB.

Dagvatten Pm för Kv. Orren Pdf, 2.5 MB.

Kontakt

För mer information är du välkommen att kontakta planenheten:

Telefon: 019-58 80 00

E-post: plan@kumla.se