Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Kullagret 3

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en ny verksamhetsetablering. En ny detaljplan behöver tas fram då så kallad prickmark (byggnad får inte uppföras) behöver tas bort. Planområdet kommer även få en ändrad användning, från industrimark till verksamhetsmark.

Planområde Kullagret

Området ligger i södra delen av Kumla tätort i Via industriområde. Området är idag obebyggt och består av jordbruksmark. Planområdet är på en areal på cirka 7,5 hektar.

Status

Detaljplanen antogs av samhällsbyggnadsnämnden den 30 januari 2019. Detaljplanen vann laga kraft den 26 februari 2019.

Handlingar

Laga krafthandlingarPDF

PlankartaPDF

Bilaga: DagvattenutredningPDF